Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2009

ιστορια ιλλουμινατων με πολλες ανακριβειες...f reemasonry στ reemasonry
A Ένα C oncise A ppraisal by E cclesia A postolica J esu C hristi C oncise Ένα από ppraisal E cclesia Α postolica J ΕΜΜ C hristi
& &
Until the 17 th century, there were only “operative Masons.” However, in circa 1600, Masonry evidently began initiating non-stonemasons into its ranks.

Μέχρι το 17ο αιώνα, υπήρχαν μόνο "διατακτ Τέκτονες." Ωστόσο, περίπου το 1600, ξεκίνησε την κίνηση Τοιχοποιία προφανώς μη stonemasons στις τάξεις. This formed the final catalyst that brought modern Masonry into being. Αυτό διαμόρφωσε το τελικό καταλύτης που έφερε Τοιχοποιία σύγχρονη πραγματικότητα. Most Masons trace their founding to the first “Mother” Lodge that met in a tavern in London on the feast of St John, 24 th June 1717. Οι περισσότεροι Τέκτονες ίχνη τους στην ίδρυση του πρώτου "Μητέρα" Lodge που συναντήθηκαν σε μια ταβέρνα στο Λονδίνο σχετικά με το πανηγύρι του Αγίου Ιωάννη, 24 Ιουνίου 1717. This is a day held most sacred by the Knights Templar. Αυτή είναι μια ημέρα που πραγματοποιήθηκε πιο ιερό από τους Ιππότες Templar. In 1726 this lodge became the “Grand Lodge of all England.” This was followed by schisms between other “Grand Lodges,” both in England and on the Continent. Σε αυτό το 1726 άρχισε να καταθέτει την "Μεγάλη Στοά της Αγγλίας όλους." Στη συνέχεια, μεταξύ άλλων schisms "Grand υποβάλλει," τόσο στην Αγγλία και στην ηπειρωτική Ευρώπη. In 1773, the second most influential Grand Lodge, the “Grand Orient” was formed in France. Στο 1773, η δεύτερη μεγαλύτερη επιρροή Grand Lodge, το "Grand Orient" ιδρύθηκε στη Γαλλία. This brings us to a most significant date in modern Freemasonry ~ 1 st May 1776 ~ when the final element in the equation of Freemasonry was introduced. Αυτό μας φέρνει σε μια πιο σημαντική ημερομηνία στη σύγχρονη Freemasonry ~ 1 η Μαΐου 1776 ~ όταν το τελικό στοιχείο στην εξίσωση των Freemasonry εισήχθη. It already possessed by this time strains of fertility cults, Islamic mysticism, alchemy, Templary and Rosicrucianism. Είναι ήδη διαθέτει αυτή τη φορά από τα στελέχη του λατρείες της γονιμότητας, τον ισλαμικό μυστικισμό, αλχημεία, Templary και Rosicrucianism. These were symbolic stones in the arch t Αυτά ήταν συμβολική πέτρες στην καμάρα t hat formed a doorway to witchcraft. καπέλο σχημάτισε πόρτα σε μαγεία.
Adam Weishaupt Adam Weishaupt
The keystone on the arch was provided by an obscure Jesuit-trained professor of canon law at the University of Ingolstadt in Bavaria, Adam Weishaupt . Ο ακρογωνιαίος λίθος για την αρχιτεκτονική αυτή παρέχει ένας ασαφής ιησουίτη εκπαιδευμένο καθηγητής του Κανονικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Ingolstadt της Βαυαρίας, Adam Weishaupt. The important date on the witchcraft calendar of May 1 st was selected for the foundation of the Ancient and Illuminated Seers of Bavaria. Η σημαντική ημερομηνία για τη μαγεία του ημερολογιακού 1 η Μαΐου επελέγη για την ίδρυση της Αρχαίας και Φωτεινές Seers της Βαυαρίας. It was founded on a mixture of Masonic secrets, Islamic mysticism and Jesuit mental discipline. Ιδρύθηκε σε ένα μίγμα μασονικός μυστικά, ισλαμικό μυστικισμό και ιησουίτη ψυχική πειθαρχία. The element that made it even more unique and dangerous was its scientific use of the drug Almamout Hashish to produce an “illuminated” state of mind. Το στοιχείο που καθιστά ακόμη πιο επικίνδυνη και μοναδική ήταν η επιστημονική χρήση του φαρμάκου Almamout Χασίς να παράγει ένα "φωτεινό" κατάσταση του νου. This was the drug of the Assassins. Αυτό ήταν το φάρμακο των δολοφόνων. Illumination had long been a cherished component of Masonry and other occult groups. Φωτισμού καιρό είχε τιμηθεί συνιστώσα της τοιχοποιίας και άλλα λανθάνουσες ομάδες. The Masonic candidate requests, and is promised, “light in Masonry.” As he goes up the ladder of initiation, he receives “more light.” It is because of this society’s emphasis on illumination that the Ancient and Illuminated Seers of Bavaria became known by its more common title of The Illuminati . Η μασονικός υποψήφιες αιτήσεις, και έχει υποσχεθεί, "φως στο Τοιχοποιία." Όπως ανεβαίνει στην σκάλα για την έναρξη της διαδικασίας, λαμβάνει "περισσότερο φως." Είναι εξαιτίας αυτής της κοινωνίας έμφαση στην φωτισμού ότι η Αρχαία και Φωτεινές Seers της Βαυαρίας έγινε γνωστό από τον τίτλο του πιο κοινού Το Illuminati. The trapezoid (unfinished pyramid with four sides) is a most significant symbol in Satanism. Το τραπέζιο (ημιτελή πυραμίδα με τέσσερις πλευρές) είναι ένα πολύ σημαντικό σύμβολο Σατανισμός. The symbol is actually a metaphor for the oppressive hierarchy that reigns over the Masonic Lodge, and over many “democratic” governments, not least the American government where the all-seeing-eye above a trapezoid is used on the Great Seal of the United States (as depicted on the reverse of any dollar bill). Το σύμβολο που είναι στην πραγματικότητα μια αλληγορία για την καταπιεστική ιεραρχία που επικρατεί κατά την μασονικός Lodge, και επί πολλά "δημοκρατικές" κυβερνήσεις, αν μη τι άλλο η αμερικανική κυβέρνηση, όπου όλα τα αξιοθέατα-μάτια πάνω από ένα τραπεζοειδές χρησιμοποιείται για την Μεγάλη Σφραγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών (όπως απεικονίζονται στην οπίσθια όψη κάθε δολάριο νομοσχέδιο). The Illuminati eye is perched atop an incomplete pyramid with the date 1776 AD (the year Weishaupt founded the Illuminati) in Roman numerals at the bottom. Το μάτι είναι Illuminati ημιτελούς perched κορυφή της πυραμίδας με την ημερομηνία 1776 μ.Χ. (το έτος Weishaupt ιδρύθηκε το Illuminati), με λατινικούς αριθμούς στο κάτω μέρος. The Muslim connection to the origins of Masonry is also difficult to ignore. Η μουσουλμανική σύνδεση με την προέλευση της τοιχοποιίας είναι επίσης δύσκολο να αγνοήσουμε. The most glaring example in the world of the Lodge is, of course, the Shrine. Η πιο κραυγαλέα παράδειγμα στον κόσμο της Lodge είναι, φυσικά, το Παρεκκλήσι. The actual title of the Shriner organisation is the Ancient Arabic Order, Nobles of the Mystic Shrine. Ο πραγματικός τίτλος της είναι η οργάνωση Shriner Αρχαία Αραβικά Τάξης, ευγενείς της Mystic Παρεκκλήσι. The Shrine is openly evocative of Arab culture and the “shrine” in Masonry is the sacred shrine of Islam in Mecca. Το Παρεκκλήσι είναι ανοιχτά υποβλητικός αραβικό πολιτισμό της και το "ιερό" στην τοιχοποιίας είναι ο ιερός ναός του Ισλάμ στη Μέκκα. A Shrine initiate must swear the usual oath on the Koran, in addition to the Bible, ending thus: “May Allah, the God of Arab, Moslem and Mohammedan, the God of our Fathers, support me to the entire fulfillment of the same, Amen, Amen, Amen.” ( Shrine Ritual Monitor , Allen Publishing, pages 35-39). Μια Παρεκκλήσι κινήσει τις συνήθεις πρέπει να ορκίζονται όρκο για το Κοράνι, εκτός από τη Βίβλο, που λήγει έτσι: "Μάιος Αλλάχ, ο Θεός του αραβικού, μουσουλμάνων και Μωαμεθανός, ο Θεός των Πατέρων μας, την υποστήριξη μου σε όλη την εκπλήρωση της ίδιας, Αμήν, Αμήν, Αμήν. "(Παρεκκλήσι Τελετουργικό Monitor, Allen Publishing, σελίδες 35-39). Muslims, of course, deny the deity of Jesus Christ and His Resurrection. Μουσουλμάνοι, φυσικά, αμφισβητεί την θεότητα του Ιησού Χριστού και την Ανάσταση του.
Masonic coat-of-arms. Μασονικός παλτό των όπλων.
An Illuminatus is a Master Mason who has received all the “light” Masonry can bestow. Μια Illuminatus είναι Master Mason που έχει λάβει όλα τα "ελαφρά" τοιχοποιίας μπορεί να προσδώσει. He is beyond 33°. Είναι πέραν των 33 °. Such people are known as Masters or Masters of the Temple, and collectively they are known by several names other than the Illuminati; but, whatever they are called, they form an elite cadre of “super-Masons” with understanding of the principles of Freemasonry far beyond even the typical 33° Mason. Τέτοια άτομα είναι γνωστά ως πλοίαρχοι ή Masters του Ναού, συλλογικά και είναι γνωστό από πολλά ονόματα, εκτός από το Illuminati? Αλλά, ανεξαρτήτως της ονομασίας τους, αποτελούν ελίτ cadre των "σούπερ-Τέκτονες" με την κατανόηση των αρχών της Freemasonry ακόμη και πέρα από το τυπικό 33 ° Mason. The Bavarian seers themselves can be traced back to a 16 th century Muslim cult of illuminated men called the Roshaniya in Afghanistan. Οι βαυαρικές seers οι ίδιοι μπορούν να αναχθούν σε 16 ου αιώνα μουσουλμανική λατρεία του φωτεινό άνδρες που ονομάζεται Roshaniya στο Αφγανιστάν. Again we see the pervasive influence of Islam in these secret orders. Και πάλι βλέπουμε την ευρύτατη επιρροή του Ισλάμ σε αυτές τις μυστικές εντολές. It was probably from this Afghan connection that Weishaupt acquired his knowledge of hashish. Θα ήταν ίσως από αυτή τη σύνδεση που αφγανική Weishaupt απέκτησε τη γνώση του χασίς.
Alex Sanders giving the sign Alex Sanders δίνοντας το σήμα
of the Mason on the square. του Mason στην πλατεία.
Weishaupt affiliated himself with the Masons, joining the Munich Lodge, in 1777. Weishaupt συνδεδεμένες με τον εαυτό του με την Τέκτονες, που συνδέει το Μόναχο Lodge, το 1777. He played on the egotism that runs through Masonry and created a secret order within a secret order. Θα παίξει για την εγωισμού που εκτελείται μέσω τοιχοποιίας και δημιούργησε ένα μυστικό για ένα μυστικό κατά σειρά. The most powerful image in Illuminist sorcery is the sign of Dagon (1 Samuel 5): the hand, palm forward with the five digits extended. Η πιο ισχυρή εικόνα στην Illuminist μαγία είναι σημάδι Dagon (1 Samuel 5): το χέρι, με την παλάμη προς τα εμπρός πέντε ψηφία παραταθεί. Weishaupt taught that everything occurred in fives. Weishaupt δίδαξε ότι όλα συνέβησαν στα πέντε ετών. Human history came in a cycle of five stages and someone who understood these could manipulate history to his own ends. Ανθρώπινα ιστορία κατέληξε σε έναν κύκλο πέντε στάδια και κάποιος που θα μπορούσε να καταλάβει αυτά τα χειρίζεται με τη δική του ιστορία τελειώνει. The five stages were: Chaos; Discord; Confusion; Bureaucracy; Aftermath. Τα πέντε στάδια ήταν τα εξής: Χάος? Διχόνοια? Σύγχυση? Γραφειοκρατία? Μετά. Weishaupt gave wings to the geo-political ambitions of the Masons in a fashion not seen since the Templars. Weishaupt έδωσε φτερά για τη γεω-πολιτικές φιλοδοξίες του Τέκτονες στη μόδα δεν δούμε από τότε που τα Templars. Though Masonry always had its political overtones, Weishaupt’s use of the Law of Fives, drugs and occult intrigues added momentum to the evil currents of the Lodge. Αν και πάντα είχε τη Τοιχοποιία πολιτικούς τόνους, Weishaupt τη χρήση του νόμου της Fives, τα ναρκωτικά και λανθάνουσες intrigues πρόσθετη ώθηση προς το κακό ρεύματα του Lodge. This final fusion of statecraft with sorcery created the Freemasonry we know today without which modern witchcraft and the satanic revival of the 20 th century would not have been possible. Αυτή η τελική συγχώνευση των statecraft με μαγία δημιούργησε το Freemasonry γνωρίζουμε σήμερα, χωρίς την οποία τα σύγχρονα, μαγεία και την σατανικός αναβίωση του 20 ου αιώνα δεν θα ήταν δυνατή. Every leading and influential witch, occultist and Satanist has invariably been a high-ranking Mason. Κάθε ηγετικό και επιρροή μάγισσα, μυστικιστής και Satanist έχει πάντοτε μια υψηλού επιπέδου Mason.
Aleister Crowley: his left-hand offering a Masonic sign. Aleister Crowley: το αριστερό του χέρι προσφέροντας μασονικός υπογράψει.
Arthur Edward Waite, occult author, magician and Masonic historian, wrote an encyclopedia of Freemasonry. Arthur Edward Waite, μυστηριώδης συγγραφέας, μάγος και μασονικός ιστορικός, έγραψε ένα εγκυκλοπαίδεια του Freemasonry. Dr Wynn Westcott, member of the Societas Rosicruciana in Anglia, was also a founding member of the Hermetic Order of the Golden Dawn whose members introduced Tantric sex magic rituals to Western society as a form of worship. Δρ Wynn Westcott, μέλος της Societas Rosicruciana στο Anglia, επίσης ιδρυτικό μέλος του ερμητικού Διάταξη του Χρυσή Αυγή τα μέλη της οποίας καθιερώθηκε Tantric σεξ μαγεία τελετουργικά για την δυτική κοινωνία ως μια μορφή λατρείας. SL MacGregor Mathers co-founded the Hermetic Order of the Golden Dawn. SL MacGregor Mathers συν-ίδρυσε την ερμητικού Διάταξη του Χρυσή Αυγή. Aleister Crowley, pursued in letters by pseudo-scientist Alfred Kinsey for his “sexual experiences,” founded an anti-Christ religion called Thelema. Aleister Crowley, σε επιστολές που επιδιώκονται από ψευδο-επιστήμονα Alfred Kinsey για τη "σεξουαλική εμπειρία», ιδρύθηκε ένα αντι-Χριστού θρησκεία που ονομάζεται Thelema. Crowley, a master Satanist of the 20 th century, advocated child sacrifice in one his published work Magick in Theory and Practice , used children in perverted sexual rituals, and held several Masonic titles including the highest (33°) in the Ancient and Accepted Rite, and the second highest (96°) in the Ancient and Primitive Rite. Crowley, ο πλοίαρχος Satanist του 20 ου αιώνα, που υποστηρίζει σε ένα παιδί θυσία του Magick εργασίες δημοσιεύονται στη θεωρία και στην πράξη, χρησιμοποιούνται παιδιά σε διεστραμμένες σεξουαλικές τελετουργίες, και είχε διάφορες μασονικός τίτλους, συμπεριλαμβανομένης της υψηλότερης (33 °) και στα Αρχαία Αποδεκτές Ιεροτελεστία , και το δεύτερο υψηλότερο (96 °) στην Αρχαία και πρωτόγονη Ιεροτελεστία. Dr Gerard Encaussé, (Papus) masterful author, exponent of the Tarot, and leader of the occult Martinistes Society. Δρ Gerard Encausse, (Papus) αριστοτεχνική συγγραφέα, εκθέτης του Tarot, και αρχηγός των απόκρυφων Martinistes κοινωνία. Dr Theodore Reuss, head of the German satanic society Ordo Templi Orientis. Δρ Θεόδωρος Reuss, επικεφαλής της γερμανικής κοινωνίας σατανικός Ordo Templi Orientis. (The OTO was represented in the British Isles by Aleister Crowley). (Η OTO εκπροσωπήθηκε στις Βρετανικές Νήσους από Aleister Crowley). George Pickingill, witch and sorcerer in England and leader of the “Pickingill covens.” Annie Besant, leader of the occult Theosophical Society and Co-Masonic hierarch. Γιώργος Pickingill, μάγισσα και μάγος στην Αγγλία και ηγέτης της "Pickingill covens." Annie Besant, ηγέτης των απόκρυφων θεοσοφικός κοινωνία και Co-μασονικός ιεράρχης. (Yes, there are female Masons!) Alice Bailey, founder of the New Age Lucis (formerly Lucifer) Trust. (Ναι, υπάρχουν θηλυκά Τέκτονες!) Alice Bailey, ιδρυτής της Νέας Εποχής Lucis (πρώην Αυγερινός) Trust. CW Leadbetter, Theosophist, mentor of the failed avatar, or New Age “Christ,” Krishnamurti, and prelate in the occult Liberal Catholic Church. CW Leadbetter, θεοσοφίστης, μέντορας του αποτυχημένου avatar, ή Νέα Εποχή "ο Χριστός," Krishnamurti, ιεράρχης και λανθάνουσες Φιλελευθέρων στην Καθολική Εκκλησία. Manly P Hall, Rosicrucian adept and author of popular Freemasonry manuals. Ανδροπρεπής P Hall, Rosicrucian ειδικοί και συγγραφέας του Freemasonry δημοφιλή εγχειρίδια. Gerald B Gardner, member of Crowley’s depraved Ordo Templi Orientis, and founder and practitioner of modern witchcraft, or, as it known, wicca. Gerald Β Gardner, μέλος του βουλευτή του διεφθαρμένος Ordo Templi Orientis, και ιδρυτής της σύγχρονης ιατρικής και της μαγείας, ή, όπως είναι γνωστό, wicca. Alex Sanders, self-styled “King of the Witches” based in London, England, and one of the most influential leaders of wicca after Gardner. Alex Sanders, αυτοτιτλοφορούμενος "Βασιλιάς των Μάγισσες" με έδρα το Λονδίνο, Αγγλία, και ένας από τους πλέον σημαίνοντες ηγέτες της wicca μετά Gardner. Freemasonry welcomed all of these occultists and sorcerers into its highest ranks. Freemasonry καλωσόρισε όλους αυτούς occultists και SORCERERS κατατάσσεται στην υψηλότερη. In addition many minor occultists are drawn to the Lodge by its mysterious power. Επιπλέον, πολλά ανήλικα occultists να φέρεται Lodge από τη μυστηριώδη δύναμη. While all levels of Masonry have their share of occultists and wiccans, the Illuminati, the Ancient rites and the Supreme Council are especially likely to have them. Ενώ όλα τα επίπεδα της τοιχοποιίας έχουν το μερίδιό τους occultists και wiccans, το Illuminati, το Αρχαίο τελετές και το Ανώτατο Συμβούλιο, είναι ιδιαίτερα πιθανό να τα έχουν.
Alex Sanders and Alex Sanders και his high priestess. την υψηλή ιέρεια.
There could not be a witchcraft and Εκεί δεν θα μπορούσε να είναι μια μαγεία και
occult revival without Freemasonry. λανθάνουσες αναβίωση ΧΩΡΙΣ Freemasonry.
Soon after the infiltration of Illuminism into Freemasonry at the end of the 18 th century, another extraordinary figure emerged. Λίγο μετά από τη διείσδυση σε Illuminism Freemasonry στα τέλη του 18 ου αιώνα, ένα άλλο εξαιρετικό σχήμα προέκυψε. His name was Albert Pike (1809-1891) and his impact was akin to that of Weishaupt’s. Το όνομά του ήταν Albert Pike (1809-1891) και ο αντίκτυπος ήταν παρόμοια με εκείνη των Weishaupt της. Pike became a Mason in 1850 and then, in a meteoric rise to power, was elected Grand Commander of the Southern Jurisdiction of the United States in 1859. Τούρνα Mason έγινε το 1850 και μετά, σε μια ραγδαία άνοδο στην εξουσία, εξελέγη Grand Διοικητής της Νότιας Αρμοδιότητα των Ηνωμένων Πολιτειών το 1859. He essentially made Scottish Rite Masonry the institution it is today, and expressed contempt for Christianity at every opportunity. Διατύπωσε ουσιαστικά Σκωτίας Ιεροτελεστία Τοιχοποιία ο φορέας που είναι σήμερα, και εκφράζεται η περιφρόνηση για τον Χριστιανισμό σε κάθε ευκαιρία. One of his Masonic titles was “Sovereign Pontiff of Lucifer.” Pike regarded Lucifer as the true god, as do many witches and pagans today. Ένας από τους τίτλους του μασονικός ήταν "Κυρίαρχων αρχιερεύς των Αυγερινός." Τούρνα Αυγερινός θεωρηθεί ως η πραγματική θεός, όπως και πολλοί ειδωλολάτρες μάγισσες και σήμερα.
Symbol of the Ku Klux Klan. Σύμβολο της Κου Κλουξ Κλαν.
Pike chose to follow the mystery religions of Baal. Τούρνα επέλεξε να ακολουθήσει το μυστήριο της BAAL θρησκειών. If we look at his writings and statements attributed to him, we find that he acknowledged Lucifer as the true god and Adonay (the Biblical God) as the “god of evil.” Pike’s “fruits” are definitely satanic (Matthew 7: 15-20). Αν κοιτάξουμε τα γραπτά και τις δηλώσεις που αποδίδονται σε αυτόν, θα βρούμε ότι αναγνώρισε την πραγματική Αυγερινός ως θεός και Adonay (το βιβλικό Θεό) ως ο "θεός του κακού." Πάικ της "καρπούς" είναι σίγουρα σατανικός (Matthew 7: 15-20). Pike was influenced by the Italian Freemason and revolutionary, Giuseppi Mazzini (1805-1872). Τούρνα επηρεάστηκε από την Ιταλική ελευθερότεκτων και επαναστατική, Giuseppi Mazzini (1805-1872). Mazzini had formed a society in Sicily called the Oblonica that means “I reckon with a dagger.” As is typical with the Masons, Mazzini formed an order within an order. Mazzini είχαν διαμορφώσει μια κοινωνία στην Σικελία ζήτησε την Oblonica που σημαίνει "Μάλλον με ένα στιλέτο." Όπως είναι χαρακτηριστικό με τις Τέκτονες, Mazzini διαμορφώσει μια σειρά μέσα σε μια τάξη. This elite inner group was called by a term most people will recognise ~ the Mafia. Αυτή η ελίτ εσωτερική ομάδα κλήθηκε από έναν όρο οι περισσότεροι άνθρωποι θα αναγνωρίσουν ~ της μαφίας. The name is an acronym for Mazzini autorizza furti, incendi, avvelenamenti ~ Mazzini authorises thefts, arson and poisoning. Το όνομα αποτελεί ακρωνύμιο για Mazzini autorizza furti, incendi, avvelenamenti ~ Mazzini επιτρέπει κλοπές, εμπρησμούς και δηλητηρίαση. The Mafia was also known by another term, Il Mano Nigro ~ the Black Hand. Η Μαφία έγινε επίσης γνωστό από έναν άλλο όρο, Il Μάνο Nigro ~ της Μαύρης χειρός. Mafia crimes were often sealed by a black handprint at the scene. Μαφία εγκλήματα συχνά σφραγίζεται με ένα μαύρο handprint στη σκηνή. This, of course, was an Illuminati touch: the hand with palm forward and five digits extended. Αυτό, φυσικά, ήταν μια αφή Illuminati: το χέρι με την παλάμη προς τα εμπρός και πέντε ψηφία παραταθεί. Pike helped create the Ku Klux Klan, a secret terrorist society in the southern states of America. Πάικ στη δημιουργία της Κου Κλουξ Κλαν, μια μυστική κοινωνία της τρομοκρατίας στις νότιες Πολιτείες της Αμερικής. No black men were ever admitted to Masonic Lodges in the Southern Jurisdiction. Δεν ήταν ποτέ μαύρο ανδρών εισαχθεί προς μασονικός υποβάλλει κατά τη διεθνή δικαιοδοσία του Νότου. Thus Negroes were obliged to adapt their own form of Masonry that is called Prince Hall Masonry. Έτσι Negroes ήταν υποχρεωμένοι να προσαρμόσουν τα δικά τους μορφή τοιχοποιίας που ονομάζεται Prince Hall τοιχοποιίας.
In 1870 Pike and Mazzini completed an agreement to create a supreme, universal rite of Masonry that would over-arch all the other rites, even the different national rites. Το 1870 ο Πάικ και Mazzini ολοκληρωθεί μια συμφωνία για τη δημιουργία ενός ανώτατου, καθολική τελετή της τοιχοποιίας που θα υπερβολικά τόξο όλες τις άλλες τελετές, ακόμη και οι διαφορετικές εθνικές τελετουργίες. It centralised all high Masonic bodies in the world under one head. Είναι όλα τα κεντρικά όργανα υψηλής μασονικός του κόσμου κάτω από την κεφαλή. This head was, ultimately, Lucifer. Αυτό το κεφάλι ήταν, τελικά, Αυγερινός. Pike an Mazzini were his human regents. Τούρνα Mazzini ήταν ένα ανθρώπινο Regents του. To this end the Palladium Rite was created as the pinnacle of the pyramid of power. Για το σκοπό αυτό, το παλλάδιο Ιεροτελεστία δημιουργήθηκε ως η κορυφαία της πυραμίδας της εξουσίας. Palladism is necessarily a Luciferian rite. Its religion is Manichæan neo-gnosticism, teaching that the divinity is dual and that Lucifer is the equal of Adonay, with Lucifer the “god of light and goodness” struggling for humanity against Adonay the “god of darkness and evil.” Albert Pike had only specified and unveiled the dogmas of the high grades of all other masonries, for in no matter what rite, the Masonic “Great Architect of the Universe” is not the God worshipped by the Christians. Palladism είναι απαραίτητα Luciferian τελετουργικό. Η θρησκεία είναι Manichæan νεο-γνωστικισμός, η διδασκαλία ότι η θεότητα είναι διπλή, και ότι είναι η Αφροδίτη της ίσης Adonay, με την Αφροδίτη "θεός του φωτός και καλούδια" που αγωνίζονται για την ανθρωπότητα κατά Adonay το "θεός του σκότους και το κακό. "Albert Pike είχε αποκαλυφθεί μόνο καθορίζονται και τα δόγματα της υψηλής τους βαθμούς όλων των άλλων masonries, για το θέμα αυτό δεν τελετουργικό, το μασονικός" Μεγάλη Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος "δεν είναι ο θεός λατρευόταν από τους χριστιανούς. The Luciferian doctrine is implicit in the lower degrees, and only becomes an explicit teaching on the highest degrees. Η Luciferian δόγμα υπονοείται στο χαμηλότερο βαθμό, μόνο και γίνεται ρητή διδασκαλία για το υψηλότερο βαθμό. The highest of the high was the Palladium: an international alliance to bring in the Grand Lodges, the Grand Orient, the ninety-seven degrees of Memphis and Mizraim (the Ancient and Primitive Rite), and the Scottish Rite (the Ancient and Accepted Rite). Η υψηλότερη από το υψηλό ήταν το παλλάδιο: μια διεθνής συμμαχία για την πρόσβαση σε κατά το Grand υποβάλλει, το Grand Orient, το ενενήντα επτά βαθμούς και Mizraim Μέμφις (Αρχαία και πρωτόγονη Ιεροτελεστία), και την Ιεροτελεστία της Σκωτίας (την αρχαία και Αποδεκτές Ιεροτελεστία ).
The traditional Palladium imprecation is: “Glory and Love for Lucifer! Η παραδοσιακή Palladium κατάρα είναι: "Η δόξα και η αγάπη για την Αφροδίτη! Hatred! Μίσος! Hatred! Μίσος! Hatred! Μίσος! To God accursed! Accursed! Προς Θεού καταραμένο! Καταραμένο! Accursed!” Palladism took the fuel from Adam Weishaupt ’s dangerous vision for humanity and connected the energy to the pistons of Freemasonry. Καταραμένο! "Palladism έλαβε το καύσιμο από Adam Weishaupt είναι επικίνδυνο όραμα για την ανθρωπότητα και την ενέργεια που συνδέεται με την έμβολα του Freemasonry. Those pistons were then driven in rhythm by the Palladium. Αυτοί ήταν τότε έμβολα κινούνται στο ρυθμό από το παλλάδιο. In common with other Gnostic cults, the Palladium teaches that the serpent told the truth in the Garden of Eden. Candidates are exposed to a five-step programme: (1) Adoption: This is where the Mason is brought into the “fellowship” of Lucifer. Από κοινού με άλλες λατρείες γνωστικιστής, το παλλάδιο, διδάσκει ότι το φίδι είπε την αλήθεια στον Κήπο της Εδέμ. Υποψήφιοι εκτίθενται σε πέντε στάδια του προγράμματος: (1) Έγκριση: Αυτό είναι το Mason όπου εισάγεται η "υποτροφία" του Αυγερινός. He is guided into swearing an oath and being yoked to the temple of Lucifer. Είναι κατευθύνονται σε ορκωμοσία όρκο και να yoked για τον ναό της Αφροδίτη. Ultimately, he is led into making a pact with Lucifer. Τελικά, αυτός οδήγησε σε μια συμφωνία με την Αφροδίτη. (2) Illumination: Through drugs and occult techniques of the seers, the so-called Third Eye is opened. (2) Φωτισμός: Μέσω των ναρκωτικών και των απόκρυφων τεχνικών seers, το λεγόμενο Τρίτο Μάτι ανοίγει. This “eye,” or the Ajna chakra, is felt to be the point of contact between humans and Lucifer consciousness. Αυτό το "μάτι" ή το Ajna τσάκρα, πιστεύεται ότι είναι το σημείο επαφής μεταξύ των ανθρώπων και Αυγερινός συνείδησης. It is supposedly located in the forehead, above and between the two visible eyes. Είναι, υποτίθεται, που βρίσκεται στο μέτωπο, πάνω και ανάμεσα στα δύο μάτια ορατή. To “open” the eye a little is to experience psychic powers. To open it completely is to have the mind flooded with “pure” Luciferic consciousness. Για να "ανοικτό" το μάτι να είναι λίγο εμπειρία ψυχικό εξουσίες. Για να το ανοίξετε εντελώς είναι να έχουμε το μυαλό κατακλύζεται από "καθαρά" Luciferic συνείδησης. This is why one of the Masonic symbols is the “all-seeing-eye.” It is a symbol of Illumination. Για το λόγο αυτό, ένα από τα σύμβολα μασονικός είναι το "όλα τα αξιοθέατα-μάτι." Είναι ένα σύμβολο της Φωτισμού. (3) Conversation: This involves communicating with the “mighty dead.” Spiritualism plays a significant part in the Palladium. Mediumship is encouraged and “conversation” with the sages of history is vital. (4) Congress: The initiate is led into being literally “married” to these dead. Usually this is done by having a medium of the appropriate gender become possessed by the “dead spirit” ( ie demon), and then a sacrilegious wedding ceremony is consummated. (3) Συζήτηση: Πρόκειται για την επικοινωνία με τον "ισχυρό νεκρός." Πνευματισμός παίζει ένα σημαντικό μέρος στο Palladium. Mediumship ενθαρρύνεται και «συνομιλία» με την σοφούς της ιστορίας είναι ζωτικής σημασίας. (4) Συνέδριο: Η κίνηση αυτή οδήγησε σε ισχύ κυριολεκτικά "παντρευτεί" σε αυτά τα νεκρά. Συνήθως αυτό γίνεται με ένα μέσο του κατάλληλου φύλου γίνει κατέχει το "νεκρό πνεύμα" (δηλ. δαίμονας), και στη συνέχεια μια ιερόσυλος γαμήλια τελετή είναι ολοκληρωμένο. It is believed that the magical “virtue” of the spirit flows from the possessed medium into the initiate through the act of intimacy. Πιστεύεται ότι η μαγική "δυνάμει" το πνεύμα των ροών από την κατοχή μέσο στην κίνηση μέσα από την πράξη της οικειότητα. (5) Union: At this point, the soul of the initiate is totally eclipsed by the evil spirit. (5) Ένωση: Στο σημείο αυτό, η ψυχή της την κίνηση είναι εντελώς eclipsed από το κακό πνεύμα. This is known as “perfect possession” and takes years of inviting the demons to come and own the person. Αυτό είναι γνωστό ως "τέλεια κατοχή" και παίρνει χρόνια καλώντας τους δαίμονες για να έρθει και η δική πρόσωπο.
The Royal Arch degree is the climax of Craft Masonry. Η Royal Arch βαθμό είναι η κορύφωση της Τέχνη τοιχοποιίας. It is described as “the root and marrow of Freemasonry” and is the complete story of Jewish history during some of its darkest hours. Έχει χαρακτηριστεί ως "η ρίζα και μυελού των Freemasonry" και είναι η πλήρης ιστορία της εβραϊκής ιστορίας κατά τη διάρκεια ορισμένων από τις πιο σκοτεινές ώρες. In the 7°, the Royal Arch, the name Jah-Bul-On is discovered. Στο 7 °, η Royal Arch, το όνομα Ναι-Bul-Στις ανακαλυφθεί.
Only to those Master Masons who elect to be exalted to the Holy Royal Arch degree of Masonry is the “lost name” of their supreme being revealed. This “Grand Omnific Royal Arch Word” and “ineffable name” is contrary to everything ordinary Craft Freemasons have previously been told about the Mason’s god: TGAOTU (The Great Architect of the Universe). Μόνο με αυτές Master Τέκτονες που εκλέγουν να exalted στην Ιερά Royal Arch βαθμό τοιχοποιίας είναι το "όνομα χαθεί" των ανώτατων να αποκαλυφθεί. Αυτό το «Grand Omnific Royal Arch Word" και "ανείπωτος όνομα" έρχεται σε αντίθεση με ό, απλοί Τέχνη Freemasons πρέπει προηγουμένως να έχει ενημερωθεί σχετικά με το θεό του Mason: TGAOTU (Ο Μεγάλος Αρχιτέκτονας του Σύμπαντος). They cease to be free to believe in a generic term for God, according to their personal creed, or religion, but must now subscribe to Freemasonry’s idolatrous, unholy and counterfeit trinity composed of three deities: JAH-BUL-ON. Παύουν να είναι ελεύθεροι να πιστεύουν σε ένα γενικό όρο για το Θεό, σύμφωνα με τα προσωπικά τους πιστεύω, ή τη θρησκεία, αλλά πρέπει τώρα να εγγραφείτε στην Freemasonry της ειδολολατρικός, ανίερη και πλαστά τριάδα αποτελείται από τρεις θεότητες: Ναι-BUL-ON. (1) Jahweh, the Old Testament or Jewish Tanakh name for Almighty God; (2) Baal, the Canaanite fertility god associated with licentious rites and imitative magic; and (3) Osiris, the Ancient Egyptian god of the underworld. (1) Jahweh, την Παλαιά Διαθήκη ή Tanakh εβραϊκό όνομα για Παντοδύναμος Θεός? (2) BAAL, ο θεός της γονιμότητας Canaanite έκφυλος τελετουργίες που συνδέονται με τη μαγεία και μιμητικός? Και (3) Osiris, την Αρχαία αιγυπτιακή θεός του κάτω. The 16 th century demonologist, John Weir, identified Baal as a demon. Το 16 ο αιώνα demonologist, John Weir, εντοπίστηκαν BAAL ως δαίμονας. Freemasonry is found to be contrary to the first three of the ten commandments, and denies Christ as “Lord of Lords and King of Kings” and “the only name by which we are saved.” In the words of Pike himself Jahbulon is “a mongrel word, in part composed of the name of an accursed and beastly heathen god whose name has been for more than two thousand years an appellation of the Devil.” In Morals and Dogma , Pike states that Masonry is the universal religion and that senior Masons take a conscious decision to mislead and deceive those in the lower degrees: “There true interpretation is reserved for the Princes of Masonry.” Freemasonry έχει διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη προς τις πρώτες τρεις από τις δέκα εντολές, και αρνείται το Χριστό ως "Lord of Lords και King of Kings" και "το μόνο όνομα με το οποίο θα αποθηκεύονται." Σύμφωνα με τα λόγια του Πάικ Jahbulon ο ίδιος είναι "μια μικτογενής λέξη, στο τμήμα που αποτελείται από το όνομα ενός καταραμένο και κτηνώδης ειδολολάτρης θεός του οποίου το όνομα έχει για περισσότερα από δύο χιλιάδες χρόνια ένα appellation του διαβόλου. "Στην Ήθη και Dogma, Τοιχοποιία Πάικ δηλώνει ότι είναι η καθολική θρησκεία και ότι ανώτεροι Τέκτονες λάβουν συνειδητή απόφαση να παραπλανήσει και να εξαπατήσει τους το χαμηλότερο βαθμό: "Υπάρχει πραγματική ερμηνεία αυτή προορίζεται για την Princes της τοιχοποιίας."
The Order Knights Templar is conferred in the Order of the Temple. Το Τάγμα Ιππότες Templar απονέμεται στο διάταγμα του Ναού. It was founded in the 12 th century and is considerably older than Craft Masonry in its present form. Ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα και είναι σημαντικά μεγαλύτερα από Τέχνη τοιχοποιίας με την παρούσα μορφή του. It defines the eleven rituals and laws governing state and local level organisations. Καθορίζει τις έντεκα τελετουργίες και τους νόμους που διέπουν τις κρατικές οργανώσεις και τοπικό επίπεδο. The state level is called a Grand Commandery of Knights Templar. Το κρατικό επίπεδο ονομάζεται Grand Commandery των Ιπποτών Templar. This represents members of a state or an area of equivalent size. Αυτό αντιπροσωπεύει τα μέλη του σε ένα κράτος ή μια περιοχή του ισοδύναμου μεγέθους. The local level is called a Commandery of Knights Templar. Το τοπικό επίπεδο καλείται Commandery των ιπποτών Templar. Women, Negroes and the poor are not admitted. Οι γυναίκες, Negroes και οι φτωχοί δεν έχουν εισαχθεί. The Templars are said to have represented the first wide-scale attempt to organise and mobilise the forces of occultism for the purpose of gaining control of the world. Η Templars λέγεται ότι αποτέλεσε το πρώτο ευρείας κλίμακας προσπάθεια να οργανώσει και να κινητοποιήσει τις δυνάμεις της Αποκρυφισμός για τους σκοπούς της απόκτησης του ελέγχου του κόσμου. Today’s Masonic symbol is the same as worn by the Knights Templar of old who at first were a Christian-orientated organisation founded in the 11 th century to protect and defend pilgrims travelling to Jerusalem. Η σημερινή μασονικός σύμβολο είναι το ίδιο όπως και φοριούνται από τους Ιππότες της Templar παλιά που ήταν κατά την πρώτη χριστιανική προσανατολισμό την οργάνωση που ιδρύθηκε το 11ο αιώνα για να προστατεύσει και να υπερασπιστεί προσκυνητές ταξιδεύουν στην Ιερουσαλήμ. Over the years the Templars became tainted with the Islamic mysticism and Gnosticism embraced by some while in Palestine. Με τα χρόνια έγινε η Templars μολυνθεί με τον ισλαμικό μυστικισμό και Γνωστικισμός αγκάλιασε από ορισμένες ενώ στην Παλαιστίνη. They became further contaminated by a sect known as the Assassins. Έγιναν περαιτέρω μολυσμένα από αίρεση γνωστή ως δολοφόνους. The Order of Knights Templar inevitably degenerated, and some are believed to have engaged in the practice of Phallicism, or sex worship, and Satanism ~ venerating Baphomet, the idol of Luciferians. Το Τάγμα των Ιπποτών Templar αναπόφευκτα εκφυλιστεί, και ορισμένες πιστεύεται ότι έχουν ασχοληθεί με την πρακτική της Phallicism, το φύλο ή τη λατρεία, και Σατανισμός ~ venerating Baphomet, το ίνδαλμα του Luciferians. The crime of sodomy was eventually a rite of Templar initiation. Το έγκλημα της σοδομία τελικά ένα τελετουργικό του Templar κίνηση. Freemasonry is clearly Luciferian worship, despite their very clever attempts to hide this fact. Freemasonry είναι σαφώς Luciferian λατρείας, παρά την πολύ έξυπνη προσπαθεί να κρύψει το γεγονός αυτό. The Grand Master at the time when King Philip IV of France tried and executed key members, was named Jacques de Molay. Το Grand Master κατά τη στιγμή που ο βασιλιάς Φίλιππος IV της Γαλλίας προσπάθησε και εκτελούνται σημαντικά μέλη, πήρε το όνομα του Jacques de Molay. Since de Molay was Grand Master of the Knights Templar, it can be assumed he was also involved in these satanic and homosexual acts. “DeMolay” is somewhat disturbingly one of the orders of Freemasonry for young men. Από de Molay ήταν Grand Master of the Knights Templar, μπορεί να θεωρηθεί ότι ήταν επίσης συμμετάσχει σε αυτές τις σατανικός και ομοφυλοφιλικές πράξεις ". DeMolay" είναι κάπως ανησυχητική μία από τις εντολές της Freemasonry για τους νέους άνδρες.
According to the New Catholic Encyclopedia (Imprimatur: +Patrick AO’Boyle, Archbishop of Washington, 5 th August 1966): “Membership in, associating with, or contributing to any aspect of Freemasonry under any title, including Mason, Freemason, Illuminati, Shriner, Order of the Eastern Star, Order of DeMolay, and many others, even if believed for a worthy cause ( children’s hospital ) or under the guise of entertainment ( circus ), should be understood as a grave offence against God. Σύμφωνα με τα Νέα Καθολική Εγκυκλοπαίδεια (εκτυπώσεως: + Patrick AO'Boyle, ο Αρχιεπίσκοπος της Ουάσιγκτον, 5 Αυγούστου 1966): "Η συμμετοχή σε, με τη συμμετοχή, ή να συμβάλλουν με οποιαδήποτε πτυχή της Freemasonry υπό οποιαδήποτε τίτλο, συμπεριλαμβανομένων Mason, ελευθερότεκτων, Illuminati, Shriner, Διάταξη της Ανατολικής Star, Διάταξη των DeMolay, και πολλοί άλλοι, ακόμη και αν πίστευα για μια αξιόλογη αιτία (παιδικό νοσοκομείο) ή με το πρόσχημα της ψυχαγωγίας (τσίρκο), θα πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως ένα σοβαρό έγκλημα κατά του Θεού. No organisation that is a separation from Freemasonry or a mimic thereof should be seen as anything but humanistic and self-serving. Δεν είναι μια οργάνωση που ο χωρισμός από Freemasonry ή μιμούνται τους θα πρέπει να θεωρηθεί ως κάτι ανθρωπιστικά αλλά και αυτο-εξυπηρετούν. While any theist should be strongly opposed to any taint of Freemasonry, for Catholics it constitutes automatic excommunication once they have knowledge that the teachings of the Church proscribe any association or activity related to them.” Ενώ κάθε μονοθεϊστής θα πρέπει να είναι κατηγορηματικά αντίθετη σε κάθε κηλίδα του Freemasonry, για καθολικούς συνιστά αυτόματη αφορισμός τη στιγμή που έχουν τη γνώση ότι τα διδάγματα της Εκκλησίας απαγόρευση κάθε ένωση ή δραστηριότητα που σχετίζεται με αυτές. "
Twenty-one years after the organisation of the Grand Lodge of England, Catholics were forbidden to seek membership in any Masonic group. In the bull In Eminenti of 28 th April 1736, Clement XII condemned Freemasonry in the first of twenty bulls against Freemasonry. Είκοσι ένα χρόνια μετά τη διοργάνωση του Grand Lodge of England, Καθολικοί απαγορεύτηκε να επιδιώξουν την ένταξη σε κάθε ομάδα μασονικός. Στην ταύρος Σε Eminenti της 28ης Απριλίου 1736, καταδικάστηκε Clement XII Freemasonry στο πρώτο είκοσι ταύρους κατά Freemasonry. Since 1738 seven other popes have specifically proscribed Freemasonry: Benedict XIV, Pius VII, Leo XIII, Pius VIII, Gregory XVI, Pius IX, and Leo XIII. Από το 1738 επτά άλλες popes έχουν ειδικά απαγορευμένα Freemasonry: Μπενεντικτ XIV, Πίος VII, Leo XIII, Πίος VIII, Gregory XVI, Πίος ΙΧ, και Leo XIII. Pius IX issued six bulls attacking Masonry. Πίος ΙΧ εξέδωσε έξι ταύρους επιτίθεται τοιχοποιίας. In 1884, Leo XIII, in Humanum Genus , endorsed the view that the Freemasons’ “real supreme aim” is “to persecute Christianity with untamed hatred, and they will never rest until they see cast to the ground all religious institutions established by the Pope.” The following words issued by Cardinal Ratzinger were approved and ordered by John Paul II in November 1983: “The Church’s negative judgment in regard to Masonic associations remains unchanged since their principles have always been considered irreconcilable with the doctrine of the Church and therefore membership in them remains forbidden. Το 1884, Leo XIII, σε humanum γένους, το οποίο εγκρίθηκε την άποψη ότι η Freemasons' "υπέρτατο στόχο πραγματικό" είναι "υπό διωγμό του Χριστιανισμού με την αδάμαστη μίσος, και ότι ποτέ δεν θα ανάπαυσης, έως ότου δείτε ρίχνει στο έδαφος όλων των θρησκευτικών ιδρυμάτων που είναι εγκατεστημένα με τον Πάπα . "Οι παρακάτω λέξεις που εκδίδονται από καρδινάλιο Ratzinger εγκρίθηκαν και διέταξε του Πάπα Ιωάννη Παύλου ΙΙ, το Νοέμβριο του 1983:" Η Εκκλησία της αρνητική απόφαση σε σχέση με μασονικός ενώσεων παραμένει αμετάβλητο, δεδομένου ότι οι αρχές έχουν πάντοτε θεωρήθηκε ασυμβίβαστη με το δόγμα της Εκκλησίας και συνεπώς, την ένταξη σε αυτά παραμένει απαγορευμένη. Catholics who enrol in Masonic associations are in a state of grave sin and may not receive Holy Communion. Καθολικών που εγγραφούν σε μασονικός ενώσεις βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση της αμαρτίας και δεν μπορούν να λάβουν Θεία κοινωνία. Local Ecclesiastical authorities do not have the faculty to pronounce a judgment on the nature of Masonic associations which may include a diminution of the above-mentioned judgment.” Εκκλησιαστικό Τοπικές αρχές δεν έχουν τη δυνατότητα να προφέρει μια απόφαση σχετικά με τη φύση των μασονικός ενώσεις που μπορούν να περιλαμβάνουν την ελάττωση του την ανωτέρω απόφαση του Δικαστηρίου. "
Baptist leaders have referred to Freemasonry as “an ungodly brotherhood of satanic darkness”; “there is an inherent incompatibility between Masonry and the Christian faith”; “there is a great danger that the Christian Mason may find himself compromising his allegiance to Jesus.” (The Baptist Union of Scotland, 1965). Βαπτιστή ηγέτες αναφέρονται Freemasonry ως "άπιστος αδελφότητα των σατανικός σκοτάδι"? "Υπάρχει εγγενής ασυμβατότητα μεταξύ της τοιχοποιίας και της χριστιανικής πίστεως"? "Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος η Christian Mason μπορεί να βρει τον εαυτό του να θέτει σε κίνδυνο την υποταγή στον Ιησού." (Η Ένωση Βαπτιστή της Σκωτίας, 1965).
Lutherans say “Masonry amounts to idolatry.” (Missouri Synod, 1959). Lutherans πω "τοιχοποιίας ανέρχεται σε ειδωλολατρία." (Missouri Συνόδου, 1959).
Presbyterians: “Masonry is a religious institution and as such is definitely anti-Christian.” (General Assembly, Rochester, 1942). Presbyterians: "τοιχοποιίας είναι ένα θρησκευτικό ίδρυμα και ως τέτοια είναι σίγουρα αντι-χριστιανικό». (Γενική Συνέλευση, Rochester, 1942).
Methodists: “There is a great danger that the Christian who becomes a Freemason will find himself compromising his Christian beliefs. Methodists should not become Masons.” (General Assembly, London, 1985). Methodists: "Υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος ότι ο χριστιανός που γίνεται ελευθερότεκτων θα βρεθεί επικίνδυνα για την χριστιανική πίστη. Methodists Τέκτονες δεν θα πρέπει να γίνει." (Γενική Συνέλευση, Λονδίνο, 1985).
The Church of England: “A number of very fundamental reasons to question the compatibility of Freemasonry with Christianity.” (General Synod, London, 1987 ~ where several members of the committee were Masons!) Η Εκκλησία της Αγγλίας: "Μια σειρά από πολύ σημαντικούς λόγους να αμφισβητήσει τη συμβατότητα των Freemasonry με τον Χριστιανισμό." (Γενική Σύνοδο, το Λονδίνο, 1987 ~ τα διάφορα μέλη της επιτροπής ήταν Τέκτονες!)
Russian Orthodox Church: “Any Orthodox who joins Masonry loses all the right and privileges of his membership in the Church.” ( Strange Altars , Acker, page 60). Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας: "Κάθε Ορθόδοξη που ενώνει Τοιχοποιία χάνει όλα τα προνόμια και το δικαίωμα της ιδιότητάς τους ως μελών στην Εκκλησία." (Strange βωμών, Acker, σελίδα 60).
Roman Catholic Archbishop Emanuel Milingo: “We are now in the last days of Satan’s reign and he is working overtime through his agents to complete the takeover of the world. Ρωμαιοκαθολική Αρχιεπίσκοπος Emanuel Milingo: "Είμαστε τώρα στην τελευταία ημέρα της βασιλείας του Σατανά και εργάζεται υπερωρίες, μέσω των εκπροσώπων για την ολοκλήρωση της εξαγοράς του κόσμου. His agents are nothing less than the Freemasons who have permeated to the very heart of Christ’s Church. Οι πράκτορες δεν είναι τίποτα λιγότερο από την Freemasons που έχουν διεισδύσει στην καρδιά της Εκκλησίας του Χριστού. It is the task of Freemasons to lull Christians, especially priests, into believing that the Devil and his demons do not exist. Είναι το καθήκον της να Freemasons νανουρίζω χριστιανοί, ιδίως ιερέων, στο να πιστέψει ότι ο διάβολος και τους δαίμονες δεν υπάρχουν. Satan plays with priests like toys when they do not believe in him. Ο Σατανάς παίζει με ιερείς όπως τα παιχνίδια, όταν δεν πιστεύουν σε αυτόν. After the last war bring young Freemasons were placed in seminaries around the world. Μετά τον τελευταίο πόλεμο θέτουν νέους Freemasons τοποθετήθηκαν σε σεμινάρια σε όλο τον κόσμο. These agents of Satan were waiting for their time to come. Οι εν λόγω υπάλληλοι του Σατανά ήταν να περιμένει τον χρόνο τους για να έρθουν. … The Freemason antichrists became priests for this purpose. ... Η ελευθερότεκτων antichrists έγινε ιερείς για το σκοπό αυτό. They aim to take religious power throughout the world, just as they have taken economic and political power.” ( Powers of Darkness, Powers of Light , Cornwell, 1991). Στόχος τους είναι να λάβουν θρησκευτική εξουσία σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως ακριβώς έχουν λάβει οικονομική και πολιτική δύναμη. "(Δυνάμεις του Σκότους, Δυνάμεις του Φωτός, Cornwell, 1991).
“Beware "Προσοχή lest μήπως anyone οποιοσδήποτε cheat εξαπατούν you through σας μέσω
philosophy and empty deceit, φιλοσοφία και κενή απάτη, according ανάλογα
to the traditions of men, according to the με τις παραδόσεις των ανδρών, σύμφωνα με την
basic βασικό principles αρχές of από the το world, κόσμος, and και not δεν
according to Christ.” σύμφωνα με τον Χριστό. "
Colossians 2: 8 Colossians 2: 8
Original English text:Thus Negroes were obliged to adapt their own form of Masonry that is called Prince Hall Masonry.
Suggest a better translation

ΚΟΣΜΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΜΑΣ


Τι είναι Ελευθεροτεκτονισμός;
ΕισαγωγήΟ Ελευθεροτεκτονισμός (Τεκτονισμός) είναι μια απ' τις αρχαιότερες, μη θρησκευτικές, Αδελφότητες. Αυτή η περιγραφή, σκοπό έχει να εξηγήσει τον Τεκτονισμό, όπως ασκείται απ' τη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος, η οποία διοικεί Στοές Τεκτόνων στην Ελλάδα και στην Κύπρο και ν' απαντήσει σε ορισμένες παρανοήσεις. Ο Τεκτονισμός ως φιλοσοφικός, προοδευτικός και φιλανθρωπικός, αποσκοπεί την ηθική και πνευματική βελτίωση των μελών του με την αυτογνωσία, την έρευνα της αλήθειας, την αλληλεγγύη και την εφαρμογή ηθικών αρχών. Τα μέλη του διδάσκονται αυτές τις αρχές, με μια σειρά από εργασίες, οι οποίες ακολουθούν αρχαίους τύπους και χρησιμοποιούν έθιμα και σύμβολα των αρχαίων λιθοξόων, σαν αλληγορικούς οδηγούς.
Βασικά προσόντα για την εισδοχήΒασικό προσόν, για εισδοχή και απόκτηση της ιδιότητας του μέλους, είναι η πίστη στο Θεό και στην αποκεκαλυμμένη θέληση Αυτού. Μέλη μπορούν να γίνουν άνδρες, κάθε φυλής ή θρησκείας, οι οποίοι εκπληρώνουν αυτό το βασικό προσόν και είναι χρηστών ηθών.
Τεκτονισμός και θρησκείαΟ Τεκτονισμός δεν είναι θρησκεία, ούτε υποκατάστατο θρησκείας. Δέχεται άνδρες που ανήκουν σε διάφορες θρησκείες και ακολουθούν τη δική τους πίστη. Για τον λόγο αυτόν απαγορεύει θρησκευτικές συζητήσεις, κατά τις συναντήσεις των μελών του, σε οποιονδήποτε τεκτονικό χώρο. Δεν υπάρχει για τον Τεκτονισμό ιδιαίτερος Θεός. Ο Θεός κάθε Τέκτονα παραμένει Εκείνος της Θρησκείας του. Προκειμένου δε να μην υπάρχουν μεταξύ των Τεκτόνων, δογματικές αντιπαλότητες ή θρησκευτικές διαφορές, ο Θεός αποκαλείται με τη γενική προσωνυμία του Μεγάλου Αρχιτέκτονος του Σύμπαντος. Η Βίβλος του Νόμου που υπάρχει κατά τις τεκτονικές εργασίες, αποτελεί τεκμήριο πίστης στο Θεό κι ανάλογα με το θρήσκευμα που επικρατεί σε κάθε Χώρα, αυτή είναι, συνηθέστερα μεν, η Ιερά Βίβλος, άλλοτε δε το Κοράνι για τους Μωαμεθανούς, οι Βέδες για τους Βραχμάνους κ.ο.κ.
Οι Τρεις Μεγάλες ΑρχέςΑδελφική ΑγάπηΚάθε πραγματικός Τέκτων, θα επιδείξει ανοχή και σεβασμό, στη γνώμη των άλλων, όπως και ευγένεια και κατανόηση. ΑρωγήΟι Τέκτονες διδάσκονται να ασκούν φιλανθρωπία και να ενδιαφέρονται όχι μόνο για τον εαυτό τους αλλά και για το σύνολο, διπλά, με ελεημοσύνη και με αγαθοεργία. ΑλήθειαΟι Τέκτονες αγωνίζονται για την αλήθεια, σκοπεύοντας σε υψηλές ηθικές αρχές και προσπαθώντας, σ' όλη τους τη ζωή, να τις επιτύχουν. Οι Τέκτονες πιστεύουν ότι αυτές οι αρχές, αντιπροσωπεύουν τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλισθεί ανώτερη ποιότητα ζωής, για όλους τους ανθρώπους.
ΦιλανθρωπίαΑπ' την ίδρυσή του, Ο Τεκτονισμός, ενδιαφέρεται για τα παιδιά, τους ασθενείς και τους ηλικιωμένους. Μεγάλα ποσά, που προέρχονται αποκλειστικά απ' τις συνδρομές και τις δωρεές των Τεκτόνων, διατίθενται για φιλανθρωπία.
Τεκτονισμός και ΚοινωνίαΠρέπει να γίνει κατανοητό από κάθε μέλος του Τεκτονισμού ότι η συμμετοχή του σ' αυτόν δεν τον απαλλάσσει, σε καμιά περίπτωση, απ' τα καθήκοντά του απέναντι στην κοινωνία στην οποία αυτός ανήκει. Τα νέα του καθήκοντα τον καλούν να είναι υποδειγματικός στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του ως πολίτη. Το τεκτονικό του καθήκον περνά μέσω της προσωπικής, δημόσιας ή επαγγελματικής του ζωής, αλλά και της αγάπης του προς την ιδίαν αυτού Πατρίδα. Ο Τεκτονισμός απαιτεί απ' τα μέλη του, σεβασμό στους Νόμους της Χώρας, στην οποία αυτοί εργάζονται και ζουν. Οι Αρχές του Τεκτονισμού σε καμιά περίπτωση δεν αλληλοσυγκρούονται με τα καθήκοντα των μελών του ως πολιτών, στην εργασία τους, στο σπίτι τους ή στη δημόσια ζωή τους, αλλά απεναντίας, πρέπει να τους ενισχύουν στις δημόσιες και ιδιωτικές τους ευθύνες. Οπότε, δεν υπάρχει σύγχυση μεταξύ των Τεκτονικών και των κοινωνικών καθηκόντων. Η εκμετάλευση της τεκτονικής ιδότητας για την προώθηση προσωπικών και επαγγελματικών συμφερόντων, είτε για τους ίδιους, είτε για τους άλλους Τέκτονες, είναι κατακριτέα και απορριπτέα, διότι αντιτίθεται στις υποσχέσεις που έδωσαν, για την εισδοχή τους στον Τεκτονισμό. Το καθήκον του πολίτη, πρέπει πάντοτε να προέχει απ' τις υποχρεώσεις απέναντι στους άλλους Τέκτονες και κάθε προσπάθεια να καλυφθεί ένας Τέκτων για ανέντιμες ή παράνομες ενέργειες, αντιβαίνει προς το βασικό αυτό καθήκον και ως εκ τούτου, διώκεται πειθαρχικώς.
Χρήση της ιδιότηταςΟ Τέκτων δεν πρέπει να εκμεταλεύεται την ιδιότητά του για να προωθήσει επαγγελματικά και προσωπικά συμφέροντα. Αυτό ξεκαθαρίζεται αρκετές φορές κατά την πρώϊμη τεκτονική σταδιοδρομία, ώστε κανείς δεν μπορεί να ισχυρισθεί ότι το αγνοεί. Ο Τέκτων που παραβιάζει αυτόν τον κανόνα παύεται από την ενεργό υπηρεσία ή και διαγράφεται. Κατά το άρθρο 2 εδάφιο VI του Καταστατικού Χάρτου: "Η αφοσίωσις εις την οικογένειαν, ο σεβασμός προς τους κοινωνικούς θεσμούς, η αγάπη προς την Πατρίδα και η τήρησις των καθηκόντων του πολίτου, είναι διά τον Τέκτονα ιερά, χωρίς να αντιτίθενται προς την αγάπην, ην οφείλει προς όλους τους ανθρώπους, εν τω πνεύματι της παγκοσμίου αδελφότητος και δικαιοσύνης".
ΜυστικότηςΤα μυστικά του Τεκτονισμού έχουν σχέση με τους παραδοσιακούς τρόπους αναγνώρισης. `Αλλα μυστικά δεν υπάρχουν και γι' αυτό δεν είναι μυστική οργάνωση. Όπως κάθε άλλη εταιρεία, θεωρεί ότι κάποιες απ' τις εσωτερικές υποθέσεις του, δεν είναι ανάγκη να δημοσιοποιούνται. Τα μέλη του είναι ελεύθερα να αναγνωρίζουν την ιδιότητά τους, αν το επιθυμούν και το κάνουν αυτό όταν αξιόπιστα τους ζητηθεί. Το Καταστατικό και ο Κανονισμός λειτουργίας του, είναι γνωστά στην Πολιτεία η οποία μπορεί να ασκήσει διοικητικό ή οικονομικό έλεγχο.
Τεκτονισμός και ΠολιτικήΟ Τεκτονισμός δεν είναι πολιτική οργάνωση, δεν έχει καμιά απολύτως σχέση με κόμματα και οι πολιτικές συζητήσεις, σε τεκτονικές συναντήσεις, απαγορεύονται αυστηρά.
Αλλα Τεκτονικά ΣώματαΟ Τεκτονισμός ασκείται, σε κάθε Χώρα, με την ευθύνη μιας "κανονικώς ιδρυθείσης και λειτουργούσης" ανεξάρτητης Μεγάλης Στοάς. Στη Χώρα μας τέτοια είναι η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος, των Αρχαίων Ελευθέρων και Αποδεδεγμένων Τεκτόνων, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αχαρνών αρ. 19, Τ.Κ. 104 38. Υπάρχουν, ανά τον κόσμο και άλλοι Τεκτονικοί Τύποι, κυριότεροι απ' τους οποίους είναι ο Σκωτικός Τύπος και ο Τύπος της Υόρκης. Αυτοί διοικούνται από ξεχωριστά Ύπατα Συμβούλια και περιλαμβάνουν επιγενόμενους βαθμούς, τους οποίους παρακολουθούν, εφ' όσον επιθυμούν, οι Τέκτονες, παράλληλα και ανεξάρτητα απ' τους κύριους τεκτονικούς βαθμούς του Μαθητού, του Εταίρου και του Διδασκάλου. Η κανονική λειτουργία των Υπάτων Συμβουλίων, προϋποθέτει την αναγνώριση απ' τις Μεγάλη Στοά της επικράτειας στην οποία αυτά βρίσκονται. Η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος, αναγνωρίζει και διατηρεί φιλικές σχέσεις, απ' το 1872, με το Ύπατο Συμβούλιο του 33ο Σκωτικού Τύπου για την Ελλάδα, ενώ απ' το 1993, αναγνωρίζει, το υπό την αιγίδα της ιδρυθέν, Ύπατο Συμβούλιο του Τύπου της Υόρκης. Τα εργαστήρια αυτών των Τύπων λειτουργούν σε διαφορετικές ημέρες και ώρες από εκείνες των Συμβολικών Στοών, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμμιά αλληλοεπικάλυψη. Υπάρχουν ενίοτε και άλλες αυτοαποκαλούμενς στοές ή παρατεκτονικές οργανώσεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά που απαιτούνται ή δεν έχουν ιδρυθεί κανονικά ή επιτρέπουν ή ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των μελών τους στην πολιτική ή δέχονται και γυναίκες ως μέλη τους. Αυτές οι στοές και οργανώσεις, δεν αναγνωρίζονται απ' τη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος και κάθε τεκτονική επαφή μαζί τους, απαγορεύεται αυστηρά. Για να αναγνωριστεί ως κανονική απ' τη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος, μια άλλη Μεγάλη Στοά, πρέπει να ανταποκρίνεται στα παρακάτω χαρακτηριστικά.
Πρέπει να έχει ιδρυθεί νομότυπα από μιά τακτική Μεγάλη Στοά ή από τρεις ή περισσότερες Στοές, που να είναι κάθε μια απ' αυτές αναγνωρισμένη από κανονική Μεγάλη Στοά.
Πρέπει να είναι πραγματικά ανεξάρτητη και αυτοδιοικούμενη, με αδιαφιλονίκητη εξουσία του βασικού Τεκτονισμού (π.χ. συμβολικοί βαθμοί του Μαθητού, του Εταίρου και του Διδασκάλου) μέσα στη δικαιοδοσία της και να μην υπάγεται, σε καμιά περίπτωση, ή να αντλεί δύναμη από κανένα άλλο Τεκτονικό σώμα.
Οι Τέκτονες της δικαιοδοσίας της πρέπει να είναι άνδρες και τόσο αυτή όσο και οι Στοές της δεν πρέπει να έχουν τεκτονική επαφή με Στοές που περιλαμβάνουν γυναίκες.
Οι Τέκτονες της δικαιοδοσίας της πρέπει να πιστεύουν στο Υπέρτατο Όν.
Οι Τέκτονες της δικαιοδοσίας της, πρέπει να αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις τους, με την παρουσία της Βίβλου του Νόμου ή του βιβλίου που θεωρείται ιερό απ' τον άνδρα που τον αφορά.
Τα Τρία Μεγάλα Φώτα του Τεκτονισμού (Η Βίβλος του Νόμου, ο Κανόνας και ο Διαβήτης) πρέπει να είναι εμφανή όταν η Μεγάλη Στοά ή οι υπ' αυτήν Στοές εργάζονται.
Οι θρησκευτικές και πολιτικές συζητήσεις στις Στοές της πρέπει να απαγορεύονται.
Πρέπει να ακολουθεί πιστά τις καθιερωμένες αρχές και τα Αρχαία Οροθέσια και έθιμα της παραδοσιακής Αδελφότητας και να επιμένει στην τήρησή τους από τις Στοές της.
ΣυμπέρασμαΟ Τέκτων ενθαρρύνεται να εκτελεί τα καθήκοντά του, πρώτα προς τον Θεό (με οποιοδήποτε όνομα είναι γνωστός) μέσα απ' τη πίστη του και τη θρησκευτική του πρακτική, μετά προς την οικογένεια και τέλος προς τους συνανθρώπους του, μέσα απ' την φιλανθρωπία και την αλληλεγγύη. Επίσης ο Τέκτων προσπαθεί συνεχώς να επιτύχει την ηθική και την πνευματική του βελτίωση.
Ο Τεκτονισμός δεν είναι μυστική οργάνωση ούτε θρησκεία και δεν εμπλέκεται στην πολιτική.
Όπως πολλές άλλες εταιρείες, κρίνει κάποιες από τις εσωτερικές του υποθέσεις σαν προσωπικά θέματα των μελών του.
Δεν υπάρχουν μυστικά για τους σκοπούς και τις αρχές του. Καταστατικό και Κανονισμός λειτουργίας του είναι γνωστά στους ενδιαφερόμενους.
Τα μυστικά του Τεκτονισμού έχουν να κάνουν με τους παραδοσιακούς τρόπους αναγνώρισης. Οι εργασίες του δεν είναι μυστικές, αλλά δεν γίνονται δημόσια.
Σε κανονικές συζητήσεις, μόνο ελάχιστα πράγματα περί Τεκτονισμού μπορεί να μην αναφερθούν.
Όταν το απαιτούν αξιόπιστοι λόγοι, οι Τέκτονες είναι ελεύθεροι να δηλώσουν την ιδιότητά τους και πρέπει να είναι υπερήφανοι γι' αυτήν.
ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 3η ΧΙΛΙΕΤΙΑ μ.Χ.
Η Ανθρωπότητα έχει μόλις εισέλθει στον 21ο αιώνα και ήδη πέρασε στην 3η χιλιετία μ.Χ. Η ιστορία της χάνεται στα βάθη των δεκάδων χιλιάδων ετών, κατά τη διάρκεια των οποίων υπήρξε προϊούσα, αλλά βραδεία πνευματική και πολιτισμική ανάπτυξη και δη όχι ισότιμη σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης. Εν τούτοις, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων χιλιάδων περίπου ετών, η εξελικτική πορεία του ανθρώπου υπήρξε εντυπωσιακή, για να καταστεί εκρηκτική κατά τον λήξαντα μόλις αιώνα.
Όλοι γνωρίζομε την ιδιαίτερη επίδοση των προγόνων μας στην έρευνα της Φύσεως, οι δε Έλληνες φιλόσοφοι υπήρξαν πρωτοπόροι στην προσπάθεια εξεύρεσης απαντήσεων στο διαιώνιο ανθρώπινο ερώτημα για την ύπαρξή μας. Έκτοτε, χάρη στην περαιτέρω πρόοδο των γνώσεων, αναπτύχθηκαν εντυπωσιακά οι θεωρητικές, κοινωνικές, φυσικές και θετικές επιστήμες, ιδίως κατά τους τελευταίους πέντε αιώνες στην Ευρώπη και στη Β. Αμερική, για να επιτευχθεί και ο θρίαμβος της τεχνολογίας κατά τον 20ο αιώνα. Νομοθεσίες και κανόνες εγκαθίδρυσαν, στις περισσότερες Χώρες, μια κοινωνική ζωή πιο ισότιμη, δικαιότερη και ασφαλέστερη. Η Χημεία, η Βιολογία και η Ιατρική πέτυχαν την παράταση του προσδόκιμου επιβίωσης των ανθρώπων κατά είκοσι χρόνια. Η πρόοδος της Φυσικής και των εφαρμογών της κατέστησαν την καθημερινή ζωή μας πιο παραγωγική, άνετη και ευχάριστη. Διευκόλυναν, επίσης, εκπληκτικά, όλων των ειδών τις μεταφορές και προήγαγαν ευρύτατα τις επικοινωνίες, δίνοντας την ευκαιρία στους ανθρώπους να συσφίξουν τις μεταξύ τους σχέσεις.
Παρ' όλα, όμως, αυτά και πλείστα άλλα, όντως εντυπωσιακά επιτεύγματα, το ερώτημα που τίθεται είναι, κατά πόσον μπορούμε να είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι, ώστε να αισθανόμαστε εμπιστοσύνη και για το μέλλον της Ανθρωπότητας, όταν λάβουμε υπ' όψη τις εν γένει επικρατούσες σήμερα φυσικές, κοινωνικές και ηθικές συνθήκες ζωής, σε όλη τη Γη;Η απάντηση είναι, ότι τα πάντα εξαρτώνται από όλους εμάς και από τον κάθε άνθρωπο χωριστά, κυρίως δε:
α) από την παιδεία και την πνευματική καλλιέργεια του καθενός μας, συνάμα δε,β) από την επιθυμία μας να συμμετέχομε ενεργώς στα συμβαίνοντα γύρω μας. Εξαρτώνται, επίσης,γ) από την αντίληψη που μπορούμε να έχομε για την Ανθρωπότητα ως μια Αδελφότητα χωρίς άλογους φανατισμούς, τεχνητές διακρίσεις και προκαταλήψεις. Εξ ίσου σημαντικό είναι, ακόμη, ότι πολλά εξαρτώνταιδ) από το κατά πόσον έχομε συνειδητοποιήσει όντως, ότι η σύνολη Φύση συνιστά ένα υπέροχο αλλά και ευαίσθητο ενδιαίτημα, το οποίο χρειάζεται το έντονο και συνεχές ενδιαφέρον μας, αλλά και τον ειλικρινή σεβασμό μας προς αυτό.
Και όσον μεν αφορά την παιδεία και την καλλιέργεια οι οποίες, δυστυχώς, δεν συμβαδίζουν πάντα με τους τίτλους σπουδών και την επαγγελματική επιτυχία, είναι σε όλους γνωστό, πόσο σημαντικά μπορεί η έλλειψή τους να επηρεάσει τις σκέψεις και τις ενέργειές μας. Όλο και περισσότερο αντιλαμβανόμαστε, ότι η εκπληκτικά αυξανόμενη προσέγγιση πολυάριθμων γνωστικών αντικειμένων, αφίσταται σημαντικά από τη γενικότερη πνευματική και ηθική διαμόρφωση των περισσοτέρων σύγχρονων ανθρώπων. Ακόμη, διαπιστώνομε, πόσο ο υπερτροφικός εγωισμός και η ιδιοτέλεια απομακρύνουν τον ένα άνθρωπο από τον άλλον, δυσχεραίνουν τη συνύπαρξη μεταξύ τους και πολλές φορές, προσανατολίζουν τους ασθενέστερους χαρακτήρες προς κάθε μορφής φθοροποιές εξαρτήσεις. Όλοι διαπιστώνομε, επίσης, ότι το δίκαιο του ισχυροτέρου εξακολουθεί δυστυχώς να κατισχύει, γεγονός που συνεπάγεται απηνείς ανταγωνισμούς μεταξύ παμμεγίστων οικονομικών ομίλων, με μοναδικό στόχο την περαιτέρω συσσώρευση πλούτου και την επικράτηση του ενός επί του άλλου, δια παντός μέσου. Και αποτελεί εύλογη συνέπεια, το ενδιαφέρον των υπολοίπων να μετατοπίζεται από την ευγενή άμιλλα προς τον αθέμιτο ανταγωνισμό και τη διαφθορά, από το υψηλό φρόνημα προς την εφήμερη προβολή και από την αλληλοκατανόηση και τη συμπαράσταση προς τον εγωκεντρισμό και την αδυσώπητη προσπάθεια πλουτισμού και επικράτησης του ενός ατόμου επί του άλλου, όπως, βεβαίως, εξακολουθεί να συμβαίνει και μεταξύ των κρατών. Εν τούτοις, από την άλλη πλευρά, σε πολλά σημεία της Γης, εκατομμύρια άνδρες, γυναίκες και παιδιά εξακολουθούν να ζουν, όλη τους τη ζωή, μέσα στη φτώχεια, στην αμάθεια, στους κινδύνους και στην αθλιότητα.
Όσον δε αφορά την ανάγκη ενεργού συμμετοχής μας στα καθημερινώς δρώμενα καθίσταται αυτονόητη η σημασία της, εφόσον με αυτήν μπορούμε να αντισταθούμε στην πνευματική αλλοτρίωση που συχνά επιχειρείται, εις βάρος των πολλών, με απώτερο σκοπό την ετεροβαρή ή μονόπλευρη λήψη αποφάσεων. Επίσης, χάρη σ' αυτήν, μπορούμε ν' αναπτύξομε την προσωπικότητα και την ανεξαρτησία που δικαιούμεθα, ως ελεύθεροι και έντιμοι άνθρωποι. Συνάμα όμως, υποχρεούμεθα έτσι ν' αντιληφθούμε και την υπέρτατη ευθύνη που οφείλομε απέναντι του εαυτού μας αλλά και του συνόλου, μέσα στο οποίο διαβιούμε. Η υπεύθυνη, εξ άλλου, συμπεριφορά μας προϋποθέτει και την εκ μέρους μας υποχρέωση καλύτερης ενημέρωσης και πληρέστερης γνωστικής προσέγγισης των γεγονότων, χωρίς ιδιοτελείς σκοπιμότητες, είτε ανόητους φανατισμούς, προλήψεις και δογματισμούς. Οι μάστιγες αυτές υπήρξαν ανέκαθεν υπεύθυνες για τις μεγάλες πολιτισμικές οπισθοδρομήσεις, όχι μόνο κατά τη σκοτεινή και μακροχρόνια περίοδο του Μεσαίωνα αλλά, σε πολλές περιπτώσεις, μέχρι και κατά τον λήξαντα αιώνα.
Αναφορικώς, τέλος, με το ενδιαφέρον και τον σεβασμό που οφείλομε απέναντι σ' ολόκληρη τη Φύση και στο Οικοσύστημά μας ιδιαιτέρως, δεν πρέπει να λησμονούμε τις δυσμενείς έως επικίνδυνες επιπτώσεις, που έχουν σ' αυτά, η καταχρηστική εκμετάλλευση των ποικίλων ενεργειακών και άλλων πλουτοπαραγωγικών πηγών, η επισφαλής, πολλές φορές, παρέμβαση της σύγχρονης βιοτεχνολογίας σε ποικίλες εκφάνσεις της ίδιας της ζωής μας, καθώς και η άλογη χρησιμοποίηση επικινδύνων μορφών ενεργείας, για βιομηχανικούς, είτε πολεμικούς σκοπούς.
Ως Ελευθεροτέκτονες, δεν πρέπει να είμαστε απαισιόδοξοι. Δεν πρέπει, επίσης, να είμαστε αδιάφοροι στην αδικία, στη βία και στο δεσποτισμό. Αντιθέτως, πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι στη δυστυχία και επιεικείς στα σφάλματα των συνανθρώπων μας. Ο Ελευθεροτεκτονισμός χρησιμοποιεί δύο απλά και ειρηνικά αγωνιστικά μέσα: τον ορθό λόγο και το συναίσθημα. Αναζητεί, δηλαδή, πάντα την Αλήθεια, όποια πράγματι αυτή είναι, έστω και εάν είναι σκληρή για τον εαυτό μας ή διαφορετική από τις προσωπικές αντιλήψεις μας. Επίσης ο Ελευθεροτεκτονισμός επιζητεί την ειλικρινή ανάπτυξη αδελφικών σχέσεων μεταξύ όλων των καλής θελήσεως ανθρώπων, ανεξαρτήτως της φυλετικής τους προέλευσης, των γενετικών ιδιαιτεροτήτων και των γλωσσικών ιδιωμάτων τους, του θρησκεύματος με το οποίον λατρεύουν τον Θεόν, ως και των πολιτικών τους πεποιθήσεων.
Ως Ελευθεροτέκτονες, οφείλομε να είμεθα σε συνεχή εγρήγορση, να διαφωτίζομε τους συνανθρώπους μας, να τους συμπαριστάμεθα στις ανάγκες τους και να επεκτείνομε τους αδελφικούς δεσμούς μας. Με το προσωπικό παράδειγμά μας μπορούμε να επηρεάζουμε ευνοϊκά και έντιμα τους φίλους, τους γνωστούς μας, ακόμη και πρόσωπα που, ίσως άθελά τους, επηρεάζουν δυσμενώς την πολιτιστική εξέλιξη και την πρόοδο της Ανθρωπότητας. Μπορούμε, ακόμη, να μεταπείθουμε εκείνους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για απερίσκεπτες ενέργειες, είτε για ιδιοτελείς παρεμβάσεις, θέτοντας σε κίνδυνο τη Φυσική αρμονία.
Καλωσορίζοντας με αισιοδοξία, εμπιστοσύνη και ρεαλισμό τον πρώτο χρόνο του νέου αιώνα της Τρίτης Χιλιετίας μ.Χ., εύχομαι εγκαρδίως προς τους απανταχού της Γης ανθρώπους, υγεία, ειρήνη, δημιουργική πρόοδο και ευημερία. Παρακαλώ και προσκαλώ δε όλους τους Ελευθεροτέκτονες να ενωθούμε νοερά σε μια παγκόσμια ενωτική άλυσο, για να συμβάλλουμε αυτόβουλα, ενεργά και ειλικρινά στη φυσική, πνευματική και ηθική ανάπτυξη της Κοινωνίας των ανθρώπων, χωρίς να λησμονούμε συνάμα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντός μας, το οποίο αποτελεί ένα απειροελάχιστο μεν, πολύτιμο δε και υπέροχο τμήμα του Θείου και, ίσως, απείρου Σύμπαντος.
ΣΑΒΒΑΣ Π. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣΠρ. Μέγας Διδάσκαλος (1995 - 2001)