Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΓΗΙΝΩΝ ΜΕ ΕΞΩΓΗΙΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΚΩΔΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΕΡΠ(ΕΝΤ)Ο=ΕΡΠΕΤΟ"

0&&parent.frames.length) {
d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);}
if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i 2) {
if ((img = MM_findObj(args[2])) != null && !img.MM_init) {
img.MM_init = true; img.MM_up = args[3]; img.MM_dn = img.src;
if ((nbArr = document[grpName]) == null) nbArr = document[grpName] = new Array();
nbArr[nbArr.length] = img;
for (i=4; iUpdated: 9 August 07 Ενημερώθηκε: 9 Αυγούστου 07

Updated: 2 July 08 Ενημέρωση: 2 Ιουλίου 08

Updated: 6 March 07 Ενημέρωση: 6 Μαρτίου 07

Updated: 1 July 08 Ενημερώθηκε: 1 Ιουλίου 08

Updated: 24 August 06 Ενημερώθηκε: 24 Αυγούστου 06

Updated: 9 March 06 Ενημέρωση: 9 Μαρτίου 06

Search: Αναζήτηση:
Introduction Εισαγωγή
The purpose of this site Ο σκοπός αυτού του site
This site is not authored by anyone with direct access to confidential information. Rather, its purpose is to present to the public information that has been released, and to examine that information in a clear, balanced and intelligent light. Αυτή η ιστοσελίδα δεν έχει συγγράψει ο καθένας με άμεση πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες. Αντιθέτως, σκοπός της είναι να παρουσιάσει στο κοινό τις πληροφορίες που έχει απελευθερωθεί, και να εξετάσει τις πληροφορίες κατά τρόπο σαφή, ισορροπημένο και έξυπνο φως.
The background of the information Το ιστορικό των πληροφοριών
The information began to be released on 2 November 2005 by a retired senior official within the US Defense Intelligence Agency (DIA) who calls himself "Anonymous". Until he chooses to make his name known, this is the way he will be represented here. Οι πληροφορίες που άρχισαν να κυκλοφορήσει στις 2 Νοεμβρίου 2005 από έναν συνταξιούχο ανώτερο υπάλληλο στο εσωτερικό των ΗΠΑ Defense Intelligence Agency (DIA) που αυτοαποκαλείται "Ανώνυμος". Μέχρι που επιλέγει να κάνει γνωστό το όνομά του, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα εκπροσωπούνται εδώ. Anonymous reports that he is not acting individually and is part of a group of six DIA personnel working together as an alliance: three current and three former employees. Ανώνυμος αναφέρει ότι δεν είναι μεμονωμένα και αποτελεί μέρος μιας ομάδας έξι DIA προσωπικού που εργάζεται από κοινού ως μια συμμαχία: τρεις τρέχουσα και τρεις πρώην υπαλλήλους. He is their chief spokesman. Είναι επικεφαλής εκπρόσωπος τους. Up to and including 21 December, the information was released in installments on a private UFO e-mail list moderated by Victor Martinez. Μέχρι και τις 21 Δεκεμβρίου, οι πληροφορίες που κυκλοφόρησε σε δόσεις σε ιδιωτική UFO e-mail λίστα συντόνισε ο Victor Martinez. The list at that time contained about a hundred and fifty people, including many extremely well-known names in UFO research and related or leading edge scientific fields. Until permissions are granted, their names will be withheld out of courtesy and to respect confidentiality. Ο κατάλογος που την εποχή εκείνη περιείχε περίπου εκατόν πενήντα άτομα, συμπεριλαμβανομένων πολλών πολύ γνωστά ονόματα στον χώρο της έρευνας UFO και τα συναφή ή στην αιχμή των επιστημονικών κλάδων. Μέχρι τις άδειες χορηγούνται, τα ονόματά τους θα παρακρατηθεί από ευγένεια και το σεβασμό του απορρήτου. Those on the list have differing views regarding the veracity of Anonymous' claims. Εκείνων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο έχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με την ειλικρίνεια των ισχυρισμών Ανώνυμος ". However, the pedigree of the list as a whole is important to emphasize. There has been a substantial amount of intelligent discussion about the revelations, and it is important to state that there are many senior people in the US Intelligence and Military community who are taking this information very seriously. Ωστόσο, η γενεαλογία της λίστας στο σύνολό της, είναι σημαντικό να τονίσω. Υπήρξε ένα σημαντικό ποσό από τα ευφυή συζήτηση για τις αποκαλύψεις, και είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι υπάρχουν πολλοί ανώτεροι άνθρωποι στις ΗΠΑ και Στρατιωτικών Πληροφοριών κοινότητα οι οποίοι παίρνουν τις πληροφορίες αυτές πολύ σοβαρά. It may now be time to release this information to a wider audience, in close approximation to the format in which it was originally made available. Μπορεί τώρα να είναι καιρός να αποκαλύπτει τις πληροφορίες αυτές σε ένα ευρύτερο κοινό, σε στενή προσέγγιση με τη μορφή στην οποία είχε γίνει αρχικά διαθέσιμη. After 21 December, there was a long gap in the postings and many concluded that Anonymous had gone to ground or stopped his disclosures completely. Μετά τις 21 Δεκεμβρίου, υπήρχε ένα μεγάλο κενό στην απόσπαση και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πολλά Ανώνυμος είχε πάει στο έδαφος ή να σταματήσει αποκαλύψεις του εντελώς. There was no communication from him of any kind. Δεν υπήρξε καμία ανακοίνωση από τον κάθε είδους. Finally, on 24 January, information was received by Bill Ryan, the author of this website, which was not initially sent to Victor Martinez. Τέλος, στις 24 Ιανουαρίου, ελήφθησαν πληροφορίες από Bill Ryan, ο συντάκτης του παρόντος δικτυακού τόπου, η οποία δεν είχε αποσταλεί αρχικά σε Victor Martinez. Subsequent information was also received by Bill Ryan and posted to this website accordingly. Μεταγενέστερες πληροφορίες ελήφθησαν επίσης από Bill Ryan και δημοσιεύτηκε αυτή την ιστοσελίδα αναλόγως.
When sending information to Victor Martinez, Anonymous wrote 85% of the material; another 13% came from another source directly connected with the project; and the final 1-2% came from a "ghost," who canceled his e-mail account as soon as he sent his information. Κατά την αποστολή πληροφοριών σε Victor Martinez, Ανώνυμος έγραψε το 85% του υλικού? Άλλο 13% προήλθε από άλλη πηγή που συνδέονται άμεσα με το σχέδιο? Και το τελικό 1-2% προήλθε από ένα "φάντασμα", ο οποίος ακυρώθηκε του e-mail ως Μόλις έστειλε πληροφοριών του. It is not yet known whether this pattern will continue. Όπως είναι γνωστό, δεν έχει ακόμη αν αυτό το πρότυπο θα συνεχιστεί. The contents of this site Το περιεχόμενο αυτού του site 1) Information released by Anonymous , exactly as originally posted. 1) Οι πληροφορίες που απελευθερώνεται από Anonymous, ακριβώς όπως αρχικά δημοσιεύτηκε. Some comments in [square brackets] were added by the moderator, Victor Martinez, and have been retained. Σε ορισμένα σχόλια σε [αγκύλες] προστέθηκαν από το μεσολαβητή, Victor Martinez, και έχουν διατηρηθεί. One or two further comments, where clarification is helpful, have been added by this author. Ένα ή δύο ακόμη παρατηρήσεις, όπου διευκρίνιση είναι χρήσιμη, έχουν προστεθεί από αυτόν τον συντάκτη. Uncorrected typos have also been retained. Έχουν uncorrected typos επίσης διατηρείται. Martinez, however, corrected many typos and grammatical errors before posting, and states that he has done some "cutting and pasting" of the information supplied directly to him by Anonymous and the other sources; therefore the information is not exactly as originally written. Martinez, ωστόσο, πολλά λάθη διορθώνονται και γραμματικά λάθη πριν από την απόσπαση, και δηλώνει ότι έχει γίνει κάποια "αποκοπή και επικόλληση" των πληροφοριών που παρέχονται απευθείας στον ίδιο από ανώνυμο και τις άλλες πηγές? Ως εκ τούτου οι πληροφορίες δεν είναι ακριβώς όπως είχε αρχικά γράψει. Whenever more information becomes available, this section is fully updated. Όποτε τις διαθέσιμες πληροφορίες, αυτό το τμήμα έχει ενημερωθεί πλήρως. Nothing is omitted. Τίποτα δεν παραλείπεται. 2) Comments on this information by others on the list. 2) Παρατηρήσεις σχετικά με αυτές τις πληροφορίες από άλλους σχετικά με τη λίστα. These have been edited and abbreviated, and at the time of writing are anonymous on this website unless permission to name the correspondent has been given. Αυτά έχουν διαγραφεί και συντομογραφίες, και κατά τη στιγμή της σύνταξης είναι ανώνυμοι σε αυτή την ιστοσελίδα Αν δεν την άδεια στο όνομα του ανταποκριτή έχει δοθεί. The purpose of these comments is to prompt independent thought. Ο σκοπός αυτών των παρατηρήσεων είναι να παρακινήσει ανεξάρτητης σκέψης. There is no purpose to highlight the views of any individual. Δεν σκοπό να υπογραμμίσει τις απόψεις του κάθε ατόμου. This site is about data, not personalities. Αυτή η περιοχή είναι περίπου τα δεδομένα, δεν προσωπικότητες. 3) Questions and answers . 3) Ερωτήσεις και απαντήσεις. Some questions are presented which may not yet have full answers. Μερικά ζητήματα που παρουσιάζονται μπορεί να μην έχουν ακόμη πλήρεις απαντήσεις. As answers (or more questions) present themselves, this section will also be updated. Ως απάντηση (ή περισσότερες ερωτήσεις) παρουσιάζονται, αυτό το τμήμα θα ενημερώνεται. 4) Consistencies : Circumstantial reasons why the released information may be true. 4) εξασφάλιση συνοχής: Έμμεσες λόγους για τους οποίους αποδεσμεύονται οι πληροφορίες μπορεί να είναι αλήθεια. Not proof, but reasons to support the account which some may consider to be compelling. Δεν είναι απόδειξη, αλλά και τους λόγους για την υποστήριξη του λογαριασμού που ορισμένοι μπορεί να θεωρούν ότι είναι επιτακτική. Logically there are four possibilities: Λογικά υπάρχουν τέσσερις δυνατότητες: 1) Anonymous is a prankster and the reported data is either all invented or culled from other sources and added to a wild novelistic story. 1) Ανώνυμος είναι prankster και τα αναφερόμενα στοιχεία είναι είτε επινοημένη όλα ή να θανατώνονται από άλλες πηγές και να προστεθούν σε μια άγρια μυθιστοριογραφικός ιστορία. 2) Anonymous is operating to a planned agenda and the information is deliberately distorted, but contains a core of extraordinary truth. 2) Ανώνυμος λειτουργεί σε μια προγραμματισμένη ημερήσια διάταξη και οι πληροφορίες είναι στρέβλωση σκόπιμα, αλλά περιέχει έναν πυρήνα έκτακτη αλήθειας. 3) Anonymous is doing his best to report data from an indirect source (personal notes, his own short or long term memory, or another person), but accidental errors, omissions and additions have occurred. 3) Ανώνυμος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έκθεση των δεδομένων από μια έμμεση πηγή (προσωπικές σημειώσεις, τη δική του μικρή ή μακροπρόθεσμη μνήμη, ή άλλο πρόσωπο), αλλά τυχαία λάθη, παραλείψεις και τις προσθήκες που έχουν συμβεί. 4) Anonymous is reporting everything faithfully and accurately as best as he can present it. 4) Ανώνυμος αναφοράς είναι πάντα πιστά και με ακρίβεια με τον καλύτερο μπορεί να παρουσιάσει. Only possibility (1) means everything should be rejected. Μόνη δυνατότητα (1) είναι ό, τι πρέπει να απορριφθεί. The other three necessarily mean that the reports deserve close attention. Οι άλλες τρεις κατ 'ανάγκη ότι οι εκθέσεις που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής. A statement from the author of this site Μια δήλωση από το συντάκτη αυτού του site It is recognized that readers may have widely differing views about the veracity of the claims. Εξυπακούεται ότι ο αναγνώστης μπορεί να έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις για την ακρίβεια των ισχυρισμών. More information is forthcoming every few days and readers are encouraged to suspend disbelief pending the ongoing release of further data. Περισσότερες πληροφορίες είναι επικείμενη κάθε λίγες ημέρες και οι αναγνώστες καλούνται να αναστείλουν δυσπιστία, εν αναμονή της εν εξελίξει ελευθέρωση των περαιτέρω στοιχείων. There are some serious and clear scientific anomalies regarding the apparent violation of known physical laws. Υπάρχουν ορισμένες σοβαρές και σαφείς επιστημονικές ανωμαλίες όσον αφορά την προφανή παραβίαση των γνωστών φυσικών νόμων. Anonymous and his colleagues have attempted to answer all questions posed so far. Ανώνυμος και οι συνάδελφοί του, προσπάθησε να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις που τίθενται μέχρι σήμερα. There are at once persuasive reasons to dismiss the data - and persuasive reasons to evaluate it very carefully indeed before rushing to judgment. Υπάρχουν σε μία πειστική λόγοι για να απορρίψει τα στοιχεία - και πειστικά λόγοι για να το αξιολογήσει πολύ προσεκτικά προτού σπεύσει να αποφάσεως. The personal opinion of the author is that even if it may be considered unclear whether the account is totally accurate, it is of such extraordinary potential importance that it deserves a fair hearing in its entirety. Η προσωπική άποψη του συντάκτη είναι ότι ακόμα και αν μπορεί να θεωρηθεί σαφές αν ο λογαριασμός είναι απολύτως ακριβής, ότι είναι τόσο εξαιρετικό δυναμικό σημασία που της αξίζει μια δίκαιη δίκη στο σύνολό της. Many on the list believe there is a significant probability that the information is founded in truth, and a number claim to have heard reference to (or in some cases considerable detail about) this project before. Πολλοί στον κατάλογο πιστεύω ότι υπάρχει σημαντική πιθανότητα ότι οι πληροφορίες που στηρίζεται στην αλήθεια, και το αίτημα αριθμό που άκουσα αναφορά στο (ή σε ορισμένες περιπτώσεις, σημαντικές λεπτομέρειες σχετικά) αυτό το σχέδιο πριν. Therefore, based on compelling evidence that there is something currently occurring which may be of considerable importance, this website attempts to perform a public service. Ως εκ τούτου, με βάση αδιάσειστα στοιχεία ότι υπάρχει κάτι που συμβαίνουν τη στιγμή που μπορεί να είναι μεγάλης σημασίας, η ιστοσελίδα επιχειρεί να εκτελέσει μια δημόσια υπηρεσία. If this extraordinary story is true, the twelve exchangees who visited Serpo - eight of whom returned - are among the greatest unsung heroes of our generation. Εάν αυτή η έκτακτη ιστορία είναι αληθινή, οι δώδεκα ανταλλάξιμων ο οποίος επισκέφθηκε Serpo - οκτώ εκ των οποίων επιστρέφονται - συγκαταλέγονται μεταξύ των σοβαρότερων αφανείς ήρωες της γενιάς μας. The author of this site is Bill Ryan. Ο συγγραφέας αυτού του site είναι Bill Ryan. He was trained in Mathematics with Physics and Psychology (Bristol University, 1974), followed by a brief stint in teaching. Είχε εκπαιδευτεί σε Μαθηματικά και Φυσική με Ψυχολογίας (Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, 1974), ακολουθούμενη από ένα σύντομο πέρασμα στη διδασκαλία. For the last 27 years he has been a management consultant, specializing in personal and team development, leadership training and executive coaching. Για τα τελευταία 27 χρόνια υπήρξε σύμβουλος διαχείρισης, που ειδικεύεται στην προσωπική και την ανάπτυξη της ομάδας, την κατάρτιση ηγεσίας και Executive Coaching. Major long-term clients have included BAe (Systems) Ltd (formerly British Aerospace), Hewlett-Packard, and PricewaterhouseCoopers. Σημαντικές μακράς διάρκειας πελάτες έχουν συμπεριλάβει BAe (Systems) Ltd (πρώην British Aerospace), Hewlett-Packard, και η PricewaterhouseCoopers. He is not and never has been connected with or a member of the military, government, or any formal UFO groups. Δεν είναι και ποτέ δεν έχει συνδεθεί με ή ένα μέλος του στρατού, της κυβέρνησης, ή οποιαδήποτε επίσημη ομάδες UFO. This information is shared in the spirit that the best place to hide is out in the open. Αυτά τα στοιχεία κοινοποιούνται σύμφωνα με το πνεύμα ότι το καλύτερο μέρος για να κρύψει είναι έξω στο ύπαιθρο.
home · introduction · updates · releases · comments · articles · interviews · consistencies · contact σπίτι · εισαγωγή · · ενημερώσεις κυκλοφορίες · παρατηρήσεις · άρθρα · συνεντεύξεις · εξασφάλιση συνοχής · επαφή
This site is now maintained by the Open Minds Forum , where its contents can be discussed . Αυτή η ιστοσελίδα διατηρείται τώρα από το Open Minds φόρουμ, όπου το περιεχόμενό του μπορεί να συζητηθεί. Copyright © 2005-2008, All Rights Reserved. Copyright © 2005-2008, All Rights Reserved. - -- Web Programming by Lamiroy Consulting . Προγραμματισμός Web από Lamiroy Consulting.
_addload(function(){_setupIW();_csi('en','el','http://www.serpo.org/intro.php');});
Original English text:
Anonymous reports that he is not acting individually and is part of a group of six DIA personnel working together as an alliance: three current and three former employees.
Contribute a better translation