Σάββατο, 11 Απριλίου 2009

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ υπερ-τεχνολογια αντι-μπ-ευα-τρ-ων ΙΣ ΧΣ ΝΙ ΚΑ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΜΑΡΤΩΛΟ ΚΑΙ ΛΟΥΜΠΕΝ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ!ΣΑΣ ΦΑΙΝΑΙΤΕ ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΝΑ ΕΠΙΚΑΛΕΙΣΕ ΤΙΣ "ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΣΤΟΥ" ΩΣ ΟΠΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ...
Gifts of the 24 Elders Δώρα των ΓΕΡ-ΩΝ ΟΝΤΩΝ
Overview Επισκόπηση
The Elder race was revived at the end of the second millenia. Ο Γέροντας αγώνα αναβιώσει στο τέλος της δεύτερης χιλιετίες. A small number of the most ancient and intelligent of the Elder race came back to consciousness, and started analyzing the events around them. Ένας μικρός αριθμός από τα πιο αρχαία και ευφυή του Γέροντος αγώνα επέστρεψαν στην συνείδηση, και άρχισε να αναλύει τα γεγονότα γύρω τους. The Elder race decided that their race was a lost cause, at least in this solar system, and that Cthulhu and his kin were about to take over. Ο Γέροντας φυλής αποφάσισε ότι η φυλή ήταν μια χαμένη υπόθεση, τουλάχιστον σε αυτό το ηλιακό σύστημα, και ότι Cthulhu και συγγενείς του ήταν έτοιμο να αναλάβει. Most of the race decided to go off and contemplate their fate, but a handful of individuals gathered some of their less intelligent brethren and decided to waggle a tentacle at the face of the Gods. Το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα αποφάσισε να εξετάσει και να ξεφεύγει από τη μοίρα τους, αλλά μια χούφτα άτομα που συγκεντρώνονται μερικές από τις λιγότερο ευφυείς αδελφούς και αποφάσισε να σείω ένα πλοκάμι στο πρόσωπο των θεών. Contacts were made with humanity, and the Elder race worked to transfer what knowledge they had. Οι επαφές έγιναν με την ανθρωπότητα, και η φυλή Γέρων εργαστεί για τη μεταφορά των γνώσεων που είχαν. The hope was that humanity would at least provide some irritation before being obliterated. Η ελπίδα ότι η ανθρωπότητα θα ήταν τουλάχιστον να παρέχει ορισμένες ερεθισμός πριν μοίρα. The help of the Elder race was far reaching. Η βοήθεια του Γέροντος αγώνα ήταν πολύ σοβαρές. Their knowledge of physics led to the understanding of domains and hypertechnology. Η γνώση της φυσικής του οδήγησε στην κατανόηση των τομέων και hypertechnology. Biological resources assisted in the integration of Mi-go biological technologies with human knowledge. Βιολογικοί πόροι βοήθησε στην ενοποίηση των Mi-go βιολογικών τεχνολογιών με την ανθρώπινη γνώση. The most overt assistance was the development of a variety of weapons and shields. Τα πιο εμφανή βοήθεια ήταν η ανάπτυξη μιας ποικιλίας όπλων και ασπίδες. These technologies were somewhat inexactly termed Elder tech. Οι τεχνολογίες αυτές ήταν κάπως inexactly ονομαστεί Elder τεχνολογίας.
Elder Tech Elder Tech
The composition of terrestrial life and matter, including the Elder race and some other beings, is segmented between domains. Η σύνθεση της επίγειας ζωής και της ύλης, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων και κάποια άλλη φυλή όντων, είναι κατακερματισμένη μεταξύ τομείς. Although effects transfer between domains, terrestrial matter is stable within each domain. Αν και τα αποτελέσματα της μεταφοράς μεταξύ των τομέων, των χερσαίων θέμα είναι σταθερή σε κάθε τομέα. Many Mythos races, however, are constructed of an essentially different sort of matter. This matter is interconnected at a more fundamental way between domains. Πολλά Μύθος αγώνες, ωστόσο, είναι κατασκευασμένα από ένα ουσιαστικά διαφορετικό είδος του θέματος. Το θέμα αυτό είναι διασυνδεδεμένο σε μια πιο θεμελιώδη τρόπο μεταξύ των τομέων. Some dwell in particular interconnected domains, while others shift and move between them. Ορισμένα σταθώ ιδιαίτερα διασυνδεδεμένο τομείς, ενώ άλλες στροφή και κυκλοφορεί ανάμεσά τους. A Keeper can assume that any race described as composed of nonterrene matter, which is often insubstantial, or is affected by the Elder sign is of the latter type. Ένας κτηνοτρόφος μπορεί να υποθέσει κανείς ότι κάθε φυλή που περιγράφεται ως αποτελούμενη από nonterrene θέμα, που είναι συχνά άϋλος, ή επηρεάζονται από τον Elder υπογράψει είναι το τελευταίο είδος. Elder tech, of which the Elder sign is the simplest form, relies on either hardening the walls between domains or disrupting the barrier between domains. Elder τεχνολογίας, από τα οποία υπογράφει ο Γέροντας είναι η πιο απλή μορφή της, είτε βασίζεται σε σκλήρυνση τα τείχη μεταξύ των τομέων, ή διακοπή του φράγματος μεταξύ των τομέων. Though some devices enabled odd domain effects to propogate, most of this research was directed toward Hypertech developments. Αν και μερικές συσκευές ενεργοποιημένη περίεργα αποτελέσματα με propagate τομέα, το μεγαλύτερο μέρος αυτής της έρευνας είχε στραφεί Hypertech εξελίξεις. Through Elder tech, a form of Elder sign exists which uses 20 MP. Μέσω της τεχνολογίας Elder, μια μορφή του Γέροντος υπάρχει πινακίδα η οποία χρησιμοποιεί 20 MP. Weapons can be made as Sign Projectors, transferring domain lock. Τα όπλα μπορεί να γίνει ως Είσοδος Προβολείς, μεταβίβαση domain κλειδώματος. Sign Projectors are 10x normal size, costing 1 Pow per D10 damage and 1D6 SAN to make. Είσοδος Βιντεοπροβολείς είναι 10x κανονικό μέγεθος, το κόστος ανά 1 Pow D10 ζημιά και να κάνουν 1D6 SAN. If purchased from another person, cost is calculated as magical gear purchases , in addition to the cost of the weapon. Αν αγοράσει από άλλο πρόσωπο, το κόστος υπολογίζεται ως μαγικό εργαλείο αγορές, εκτός από το κόστος του όπλου. Sign Projectors use up 10 MP per D10 of damage per shot. Είσοδος Projectors χρησιμοποιούν έως 10 MP ανά D10 της ζημιάς ανά βολή. Fixed shields are basically Elder signs. Σταθερή ασπίδες Γέροντας είναι βασικά σημεία. Their main disadvantage is that they cannot be switched off. Το κύριο μειονέκτημα είναι ότι δεν μπορούν να είναι εκτός λειτουργίας. A ship can be engraved with Elder signs. Ένα πλοίο μπορεί να είναι χαραγμένα με Elder σημεία. Coverage is complete if number of Elder signs is equal to Siz /20. Η κάλυψη είναι πλήρης και αν ορισμένα σημεία Γέροντας είναι ίση με Siz / 20. Shield projectors are somewhat different than Elder signs. Shield projectors είναι κάπως διαφορετική από ό, τι Elder σημεία. The effect is a projected bubble. Το αποτέλεσμα είναι ένα προβλεπόμενο φούσκα. As Mythos beings hit the shield, a MP vs. Shield rating test is made. Όπως Μύθος όντων έπληξε την ασπίδα, ένας βουλευτής έναντι Shield βαθμολογία δοκιμασία γίνεται. The looser suffers a loss of MP equal to that of the opponent, though no more than 'all'. Η χαλάρωση της υφίσταται μια μείωση των MP ίση με εκείνη του αντιπάλου του, αν και δεν είναι παρά "όλα". A ship's shield rating is equal to MP used x 20/Siz of protected ship. Ένα πλοίο της ασπίδας βαθμολογία είναι ίση με το MP χρησιμοποιούνται x 20/Siz προστατευόμενων πλοίου. When the shield is deactivated, any undrained MP can be regained. Όταν η ασπίδα είναι απενεργοποιημένο, undrained κάθε βουλευτής μπορεί να ξανακερδηθεί. If the shield looses the comparison, it collapses but may be regenerated. Εάν η ασπίδα χάνει τη σύγκριση, που καταρρέει, αλλά μπορεί να ανανεώνεται. A shield projector is treated as Hypertech, though it will interfere with other Hypertech devices. Μια ασπίδα projector αντιμετωπίζεται ως Hypertech, αν αυτή έχει σχέση με άλλες συσκευές Hypertech. It's rating is the maximum shield rating allowed, cost calculated as normal. Είναι βαθμολογία είναι η μέγιστη βαθμολογία ασπίδα επιτρέπεται, το κόστος υπολογίζεται κανονικά. A player or Keeper who designs a vehicle with a shield projector should list the MP needed per shield rating for that Siz vehicle. Ένας παίκτης ή κάτοχος που σχεδιάζει το όχημα με ένα προβολέα ασπίδα θα πρέπει να καταγράψουν τα MP που απαιτούνται ανά ειδικότητα για την ασπίδα που Siz οχήματος.
Game options Παιχνίδι επιλογές
The Elder race sells the humans out. Ο Γέροντας φυλή πωλεί τα άνθρωπο έξω. Their technology will, at some crucial point, turn against humanity. Η τεχνολογία θα είναι, σε κάποιο κρίσιμο σημείο, τη σειρά της κατά της ανθρωπότητας. Alternately, the direction of research brought on by their technology leads away from more fruitful experiments. Εναλλακτικά, η κατεύθυνση της έρευνας που προήλθε από την τεχνολογία τους οδηγεί μακριά από την πιο γόνιμη πειράματα. The Elder race has seen their race, overall, at a dead end. Ο Γέροντας φυλή έχει δει τη φυλή, συνολικά, σε αδιέξοδο. They sponser breeding experiments, mixing Elder and human biology. Είναι χορηγός πειράματα αναπαραγωγής, ανάμειξη Elder και ανθρώπινη βιολογία. A race with hybrid vigor would be more likely to survive the impending crisis. Μια φυλή με υβριδική δύναμη θα ήταν πιο πιθανό να επιζήσουν την επικείμενη κρίση. Other members of the Elder race exist, far out among the stars. Άλλα μέλη της φυλής Elder υπάρχουν, τώρα μεταξύ των αστεριών. The Elder race arrange for exploratory vessels, planning on hitching rides out of the solar system when the end came. Ο Γέροντας φυλής μεριμνήσει για διερευνητικές σκάφη, το σχεδιασμό για ωτοστόπ βόλτες έξω από το ηλιακό σύστημα, όταν ήρθε το τέλος.