Τρίτη, 24 Αυγούστου 2010

Ὁρκίζω σε, πνεῦμα ἀκάθαρτον, κατὰ τοῦ Θεοῦ Σαβαὼθ, καὶ πάσης στρατιᾶς ἀγγέλων Θεοῦ, Ἀδωναῒ, Ἐλ-ωῒ, Θεοῦ παντοκράτορος· ἔξελθε, καὶ ἐπαναχώρησον ἀπὸ τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ τοῦδε. Ἐξορκίζω σε κατὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ πάντα λόγῳ κτίσαντος, καὶ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ αὐτοῦ, τοῦ πρὸ τῶν αἰώνων ἀῤῥήτως καὶ ἀπαθῶς ἐξ αὐτοῦ γεννη θέντος, τοῦ τὴν ἀόρατον καὶ ὁρατὴν κτίσιν δημιουρ γήσαντος, τοῦ κατ' εἰκόνα ἰδίαν τὸν ἄνθρωπον πλα στουργήσαντος, τοῦ νόμῳ πρότερον φυσικῶς ταῦτα παιδαγωγήσαντος, καὶ ἀγγέλων ἐπιστασίᾳ φυλά ξαντος, τῷ ὕδατι τὴν ἁμαρτίαν κατακλύσαντος ἄνω θεν, καὶ τὰς ὑπ' οὐρανὸν ἀβύσσους ἀναστομώσαντος, καὶ γίγαντας ἀσεβήσαντας καταφθείραντος, καὶ πύρ γον τῶν βεβήλων κατασείσαντος, καὶ γῆν Σοδόμων καὶ Γομόῤῥων πυρὶ θείῳ τεφρώσαντος, οὗ μάρτυς καπνὸς ἀκοίμητος ἐξατμίζεται, τῇ ῥάβδῳ πέλαγος ῥήξαντος, καὶ λαὸν ἀβρόχοις ποσὶ περάσαντος, καὶ τύραννον Φαραὼ καὶ στρατὸν θεομάχον εἰς αἰῶνα τοῖς κύμασι καταλύσαντος τῆς ἀσεβείας πόλεμον, τοῦ ἐπ' ἐσχάτων ἐκ Παρθένου ἁγνῆς σαρκω θέντος ἀνεκλαλήτως καὶ σώας τὰς σφραγῖδας τῆς ἁγνείας φυλάξαντος, τοῦ πλῦναι βαπτίσματι τὸν παλαιὸν ἡμῶν ῥύπον εὐδοκήσαντος, ὃν ἡμεῖς διὰ τῆς παραβάσεως ἐπεσπασάμεθα.

Ο Ων, ο Αδωνάϊ,ο Σαβαώθ...


7328_1054449021409_1831341672_109985_4403667_n.jpgΟ Ων, ο Αδωνάι, ο Σαβαώθ, ο Κύριος, ο Κραταιός, ο Παλαιός των ημερών...ο Θεός!Πως  να  περιγράψεις  τον  Απεριγραπτο, πως  να  κατανοησεις  τον  Ακατάληπτο, πως  να  εξιχνιάσεις  τον  Ανεξιχνίαστο.
Με  τον  νου; Απέτυχες!
Με  την  λογική; Mπερδευτηκες,
Mε  την καρδιά,  την  ψυχή  και  την  πίστη, τότε  ίσως  ενδέχεται  να κατανοήσεις  ψήγματα  απο  την  χάρη  Του, τότε  ίσως  καταλάβεις  αμυδρά  τον  προορισμό  σου  εδώ  στη  γη. 
Αφήνει  τότε  ο  άνθρωπος, ή  μάλλον  αδειάζει  ο  άνθρωπος  από  το  Εγώ  του  και  τότε  τον  κενό  του  χώρο  τον  καταλαμβάνει  Αυτός  που  τα  σύμπαντα  δεν  τον  χωρούν, έρχεται  και  "ποιήσωμεν  μονήν... " και  αλλάζει  ο  άνθρωπος  και  γίνεται  φωτοφόρος  και  γίνεται  θεοφόρος  κατά  χάριν.
    Αυτή  την αγιαστική  χάρη Θεού    είχαν οι γέροντες ( Πορφύριος, Παϊσιος, Ιάκωβος, Σίμων, Επιφάνειος...) που  η  καρδιά  τους  είχε  γίνει  ένα  με  τον  Δημιουργό, αυτή  η  χάρις   τραβούσε  χιλιάδες  κόσμο κοντά  τους  προκειμένου να  μάθουν  τα  μεγαλεια  του  Θεού  από  τους  σχεδόν αγραμμάτους...οι σοφοί  και  οι  επιστήμονες  του  κόσμου  τούτου!

http://1myblog.pblogs.gr/tags/sabaoth-gr.html