Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2009

ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Α' ΜΕΡΟΣ
ΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ
Τμήμα 1ο
Α. ΕισαγωγικάΒ. Θεολογική μέθοδος γενικώς
Γ. Τα ιστορικά όρια της ορθοδόξου Δογματικής και Συμβολικής θεολογίαςΔ. Τα ιστορικά πλαίσια, της λατινόγλωσσης (της διακρινομένης από την φραγκολατινικήν παράδοσιν) και της ελληνόγλωσσης, ρωμαϊκής πατερικής θεολογίας
Ε. Περί θεολογικής μεθόδου εν τοις πλαισίοις του σχίσματος των ΦραγκολατίνωνΣΤ. Περί θεολογικής μεθόδου ειδικώτερον

Τμήμα 2ο
Ζ. Το κριτήριον της θεολογικής μεθόδου
α) Εξ επόψεως των Πατέρων
β) Εξ επόψεως της δυτικής παραδόσεως γενικώς
Η. Η Αποκάλυψις, η Ιερά Παράδοσις, η Αγία Γραφή και το Αλάθητον
Θ. Ο Κανών της Αγίας Γραφής η Ερμηνευτική και η γλώσσα Αυτής

Τμήμα 3ο
B' ΜΕΡΟΣ
Η ΠΕΡΙ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ήτοι Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ Α', Β' και Η' Α. Εισαγωγικά τινά
Β. Η Παλαιά Διαθήκη ως βάσις της ΚαινήςΓ. Η Βασιλεία του Θεού
Δ. Το δόγμα και η διατύπωσις αυτούΕ. Η ερμηνευτική της Αγίας Γραφής και η διατύπωσις των δογμάτων
α) Οι Ιουδαίοι και οι σύγχρονοι ετερόδοξοι ερμηνευταί
β) Οι Γνωστικοί και οι Μοναρχιανοί
γ) Ορθόδοξοι και αιρετικαί αντιδράσεις κατά των ΜοναρχιανώνΣΤ. Το δόγμα και η διατύπωσις αυτού
α) Συμφωνίαι και διαφωνίαι Ορθοδόξων και καταδικασθέντων αιρετικών

Τμήμα 4ο
β) Οι υπό της Α' Οικ. Συνόδου καταδικασθέντες Αρειανοί και τα εκ της κατ' αυτών διαμάχης δογματικά αξιώματα
γ) Οι υπό της Β' Οικ. Συνόδου καταδικασθέντες Ευνομιανοί και Πνευματομάχοι και τα εκ της κατ' αυτών διαμάχης δογματικά αξιώματα
Ι. Οι Ευνομιανοί
ΙΙ. Οι Πνευματομάχοι
Ζ. Η υπό της Β' Οικουμενικής Συνόδου (381) αποτελείωσις της διατυπώσεως του δόγματος

Τμήμα 5οΗ. Η υπό της Η' Οικουμενικής Συνόδου καταδίκη της περί εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος αιρέσεως των Φραγκολατίνων
Θ. Ο Αυγουστίνος και αι περί Αγίας Τριάδος πλάναι των απογόνων των Φραγκολατίνων, Παπικών και Προτεσταντών
1) Αγιογραφικά θεμέλια του αυγουστινείου Filioque
2) Τα φιλοσοφικά θεμέλια του αυγουστινείου Filioque

Παραρτήματα
ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΥΝΟΜΙΟΥ και ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
Ι. ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΥΝΟΜΙΟΥ
Α. Εισαγωγικά
Β. Η βασική θέσις του κ. Μαρτζέλου
Γ. Η Νέα έκδοσις του 1984/93
Δ. Τα δύο κείμενα-θεμέλια των θέσεων του κ. Γ. Μαρτζέλου που τυγχάνουν να είναι εις το βιβλίον μου "Το Πρατορικόν Αμάρτημα"
Ε. Σύνοψις της διδασκαλίας του Ευνομίου
ΙΙ. ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣΙΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ